Motiverande samtal med unga om sexuell hälsa – En kartläggande litteraturöversikt inom området hivprevention samt sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR)

Lyssna

En kartläggande litteraturöversikt inom området hivprevention samt sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR)

Denna rapport handlar om motiverande samtal (MI) bland unga och unga vuxna (16-29 år) inom områdena hivprevention samt sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR). Rapporten är baserad på en granskning och bedömning av vetenskaplig litteratur som genomfördes under 2016. Utgångspunkten är Folkhälsomyndighetens arbete med den nationella strategin mot hiv och aids och vissa andra smittsamma sjukdomar. Förhoppningen är att rapporten kan bidra med kunskap för hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete.

Litteraturgenomgången visar att det svårt att svara på om MI-interventioner riktade till unga risktagare har effekt när det gäller att förebygga hiv, STI och oönskade graviditeter. Kunskapsläget är därmed oklart. Det framkommer att en del studier uppvisar effekter, men att effekterna ofta avtar över tid. Då kunskapsläget är oklart är det angeläget att verksamheter som använder sig av MI, i syfte att förebygga sexuellt risktagande bland unga, systematiskt följer upp och utvärderar sin verksamhet.

Rapporten riktar sig främst till yrkesverksamma och beslutsfattare inom landsting, kommuner, det civila samhällets organisationer samt relevanta myndigheter och yrkesföreningar. Den vänder sig specifikt till alla som kommer i kontakt med unga och unga vuxna inom exempelvis socialtjänst, statlig samhällsvård, barn- och ungdomspsykiatri, elevhälsa samt hälso- och sjukvård.

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Antal sidor: 73
Artikelnummer: 18102