Narkotikaanvändningen och dess negativa konsekvenser i Sverige – Studier av socioekonomiska skillnader och hälsotillstånd hos användare och deras närstående

Lyssna

Det är vanligare att använda narkotika bland personer med lägre utbildning, lägre inkomst och bland de som står utanför arbetsmarknaden. Personer med lägre socioekonomisk position som använder narkotika, använder också narkotika mer frekvent, alltså oftare. Andelen av den totala narkotikaanvändningen i befolkningen inom olika grupper påverkas av både prevalens och frekvens men också av gruppens storlek sett till antal personer.

Det finns ett samband mellan narkotikaanvändning och en sämre självskattad hälsa hos både personer som använder narkotika och hos deras närstående. Särskilt dåligt mår personer som använder narkotika ofta. Användning av narkotikaklassade läkemedel är relaterad till en sämre självskattad hälsa oberoende av socioekonomiska faktorer. Personer som har någon i sitt liv som använder narkotika eller narkotikaklassade läkemedel uppger en sämre hälsa än befolkningen i övrigt.

Resultaten är värdefulla för aktörer som arbetar med frågor kopplade till narkotika på nationell, regional och lokal nivå. De kan också utgöra stöd i form av ökad kunskap för beslutsfattare och praktiker i att utforma och genomföra det ANDT-förebyggande arbetet för en god och jämlik folkhälsa. Målgrupp för rapporten är i första hand länsstyrelsernas och kommunernas ANDTS-samordnare samt ideella organisationer inom alkohol, narkotika, dopning och tobak eller närliggande områden. I andra hand beslutsfattare på lokal, regional och nationell nivå.

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Antal sidor: 35
Artikelnummer: 20195