Ojämlikheter i psykisk hälsa – Kunskapssammanställning

Lyssna

Kunskapen om hur psykisk hälsa är fördelad mellan olika grupper i samhället är begränsad. Därför fick Folkhälsomyndigheten 2016 i uppdrag av regeringen att sammanställa kunskap om ojämlikheter i psykisk hälsa. Ojämlikheter undersöktes utifrån bland annat kön, socioekonomisk position, funktionsnedsättning, sexuell läggning och födelseland. Här lägger vi ihop och sammanfattar resultaten från de litteraturöversikter och de analyser av svenska data som syftat till att beskriva hur den psykiska hälsan är fördelad och till att ge möjliga förklaringar till ojämlikheterna samt de slutsatser som dras av materialet.

Det nationella målet för folkhälsopolitiken är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen och sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation. Detta görs bland annat genom kunskapsuppbyggnad av det här slaget. Rapporten är av delvis teknisk natur. Den vänder sig bland annat till dem som arbetar med folkhälsa och psykisk hälsa på olika vis. Även till de som arbetar med socialt utsatta grupper eller samhällsplanering och de som är intresserade av att få en samlad bild av hur den psykiska hälsan är fördelad i Sverige och vilka underliggande processer som möjligtvis förklarar den ojämna fördelningen.

Kunskapssammanställningen sammanfattas i en kortversion där de viktigaste resultaten redovisas

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Antal sidor: 123
Artikelnummer: 18122