Andelen skolbarn med övervikt eller fetma har mer än dubblerats under de senaste 30 åren. Det visar data från enkätundersökningen Skolbarns hälsovanor bland 11–15-åringar.

Engelsk version av denna publikation