Påverkar covid-19-pandemin befolkningens psykiska hälsa? – En snabb systematisk litteraturöversikt (”rapid review”)

Lyssna

Under pandemins första månader har det publicerats en del studier som besvarar frågan. Samtliga är genomförda i länder med hårdare restriktioner än Sverige, och 12 av 14 studier har låg kvalitet. Några definitiva slutsatser kan därför inte dras. Studierna tyder på att:

  • Det psykiska välbefinnandet i befolkningen verkar ha minskat under pandemin
  • Psykiska besvär tycks ha ökat
  • Tillförlitlig och tillräcklig information om covid-19 verkar skydda mot symtom på ångest, depression och posttraumatisk stress
  • Informationsöverflöd och brist på tillförlitlig information kan bidra till stress och symtom på ångest och depression
  • Copingstrategier, såsom distraktion och emotionellt stöd verkar minska covid-19-relaterad stress

Detta framkom i en snabb systematisk litteraturöversikt (”rapid review”) som beskriver hur covid-19-pandemin har påverkat befolkningens hälsa.

Översikten vänder sig till dig som är aktör med uppdrag inom folkhälsa och folkhälsoarbete på lokal, regional och nationell nivå.

Version 1.0

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Artikelnummer: 20116