Problematiskt narkotikabruk i Sverige 2007–2020

Lyssna

Resultaten i den här rapporten visar att det skattade antalet personer med problematiskt narkotikabruk i Sverige har varierat mellan som lägst 63 000 personer och som högst 83 000 personer under perioden 2007–2020. År 2007 var det skattade antalet runt 80 000 personer och under åren 2018–2020 har det legat relativt stabilt kring 70 000 personer. Skattningarna för män ligger genomgående på en högre nivå än för kvinnor men skillnaden mellan könen tycks vara större under den senare delen av perioden.

Resultaten i denna rapport ligger på en högre nivå än tidigare skattningar av antalet personer med problematiskt narkotikabruk i Sverige som rör samma år, vilket tyder på att förekomsten tidigare varit underskattad. Direkta jämförelser av resultaten försvåras dock av att skattningarna har genomförts med olika metoder.

Rapporten är ett kunskapsunderlag om förekomsten av problematiskt narkotikabruk i Sverige under perioden 2007–2020, på nationell och regional nivå samt ur ett jämlikhetsperspektiv. Den riktar sig till aktörer som arbetar med prevention samt vård och behandling inom narkotikaområdet. Kunskapen kan bland annat användas för planering och uppföljning av olika insatser men även för internationell rapportering och jämförelser på området. Metoden som beskrivs i rapporten kan även ligga till grund för framtida skattningar av antalet personer med problematiskt narkotikabruk.

Relaterad läsning

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Antal sidor: 40
Artikelnummer: 23229