Psykisk hälsa och suicidprevention – Regioner och kommuners arbete med hjälp av statliga stimulansmedel

Lyssna

Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten har regeringens uppdrag att i nära samverkan följa, utvärdera och stödja genomförandet av statens insatser inom området psykisk hälsa 2020–2023. I denna rapport redovisar vi vår uppföljning av insatser som bedrivits med hjälp av statliga stimulansmedel i regioner och kommuner under 2021, inom områdena lokala och regionala handlingsplaner, ungdomsmottagningar samt suicidprevention. Vidare presenteras hur Folkhälsomyndigheten har arbetat med att stödja regioner och kommuner i deras arbete med psykisk hälsa och suicidprevention.

I rapporten presenteras också tre pågående utvärderingar av suicidförebyggande arbete respektive ungdomsmottagningars arbete för att främja psykisk hälsa och förebygga psykisk ohälsa. Utvärderingarna genomförs av Umeå universitet, Högskolan Dalarna respektive Karlstad universitet.

Detta är den tredje delredovisningen inom uppdraget och omfattar en separat lägesrapport för respektive myndighet, samt en gemensam sammanfattande rapport. Föreliggande rapport är i första hand riktad till vår uppdragsgivare, Socialdepartementet. Delredovisningen kan också utgöra underlag för dig som t ex arbetar med psykisk hälsa i en region eller kommun.

Relaterad läsning

Följa, utvärdera och stödja insatser inom psykisk hälsa och suicidprevention

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Antal sidor: 56
Artikelnummer: 22088