Samråd och dialog med nationella minoriteter och urfolk i syfte att förbättra förutsättningarna för gruppernas hälsa – Redovisning av ett regeringsuppdrag, november 2017

Lyssna

Folkhälsomyndigheten har haft regeringens uppdrag att genom samråd och dialog med nationella minoriteter och urfolk upprätta en plan som kan förbättra förutsättningarna för gruppernas hälsosituation. Åren 2015–2017 genomfördes därför ett antal samrådsmöten med företrädare för några av minoritetsgruppernas organisationer och med Sametinget. Syftet med uppdraget har varit att upprätta och utveckla långsiktiga former för samråd med de nationella minoriteter som finns i Sverige. Samråden ska bidra till myndighetens övergripande uppdrag, att följa upp och analysera hälsosituationen för hela befolkningen. I uppdraget har fokus varit på möjligheter och metoder för att särskilt kunna följa upp hälsosituationen för de nationella minoriteterna och urfolket samer, vilket är ett led i arbetet med att förbättra de samhälleliga förutsättningarna för gruppernas hälsosituation.

I den här rapporten finns förslag till åtgärder om hur det skulle vara möjligt att följa upp minoritetsgruppernas hälsosituation och hur framtida samråd och dialoger kan utformas.

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Antal sidor: 57
Artikelnummer: 02258-2017