Sexualitet och hälsa bland unga och unga vuxna inom statlig institutionsvård – En studie om kunskap, attityder och beteende bland unga och unga vuxna 16–29 år

Lyssna

Rapporten handlar om hivprevention samt sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) bland unga och unga vuxna (16–29 år) på statliga ungdoms- och LVM-hem. Den är baserad på en enkätstudie som genomfördes under 2016.

Rapporten visar att de unga och unga vuxna som besvarat enkäten har hög ohälsa inom SRHR-området och är riskutsatta. De har låg tillgång till skyddande faktorer som en avslutad utbildning, förtroliga relationer, känsla att vara lika bra som andra, ha kontroll över sitt liv och att se positivt på sin framtid. Många har varit utsatta för våld och använder droger. Där till har många har erfarenhet av psykisk ohälsa, diskriminering, sex mot ersättning, sex under påverkan av droger samt hög andel med erfarenhet av klamydia, abort och hepatit C. Men, resultaten pekar också på att det finns skyddande faktorer, som exempelvis att den generella hälsan uppges vara relativt god, att de har socialt stöd och att de är nöjda med sitt nuvarande sexliv. Tjejerna har också relativt goda kunskaper om hiv och sexuellt överförda infektioner. De testar sig och får information på ungdomsmottagningen. Bilden blir därför motsägelsefull eftersom rapporten visar att det utöver detta finns resultat som pekar på stor ohälsa i gruppen.

Resultaten visar att det behövs tidiga samhällsinsatser som når denna grupp unga där de befinner sig. Unga på ungdoms- och LVM-hem behöver få tillgång till sex- och samlevnadsundervisning, och framför allt killar behöver mer kunskap och reflektion. Tjejers handlingsutrymme behöver öka och utsattheten minska. Arbetet behöver vara baserat på normkritiska, jämställda och icke-diskriminerande perspektiv. Aktörer inom socialtjänsten, skolan samt hälso- och sjukvården behöver utveckla arbetet i syfte att främja hälsa och förebygger ohälsa inom SRHR-området.

Rapporten riktar sig främst till yrkesverksamma och beslutsfattare inom kommuner, landsting och det civila samhällets organisationer samt relevanta myndigheter och yrkesföreningar. Den vänder sig specifikt till alla som kommer i kontakt med unga och unga vuxna inom socialtjänst eller på ungdoms- och LVM-hem. Förhoppningen är att rapporten kan bidra med kunskap för hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete.

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Antal sidor: 67
Artikelnummer: 18053