Skolbaserad samverkan för barns och ungas psykiska hälsa – lärdomar från praktiken

Lyssna

I denna publikation beskrivs lärdomar från ett test med tio kommuner och regioner som, var för sig, skulle ta fram och införa ett nytt, lokalt anpassat, hållbart arbetssätt, där skolan, hälso- och sjukvården och socialtjänsten samverkade på skolan, för barns och ungas psykiska hälsa.

Deltagarna pekar på ett flertal faktorer som är viktiga att ta hänsyn till vid införandet av ett sådant nytt arbetssätt. Vissa är allmängiltiga framgångsfaktorer som bekräftar känd kunskap från tidigare forskning om implementering. Andra faktorer är specifika för det aktuella arbetssättet.

Publikationen vänder sig till dig som är beslutsfattare eller tjänsteperson på regional och lokal nivå, samt till skolpersonal, forskare och andra som behöver underlag för prioritering och fortsatt arbete inom området skola och psykisk hälsa.

Relaterad läsning

Hälsofrämjande och förebyggande arbete inom folkhälsa

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Antal sidor: 2
Artikelnummer: 21071