Underlag till nationell strategi för psykisk hälsa och suicidprevention – Slutredovisning av regeringsuppdrag 2023

Lyssna

Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen har tillsammans med 24 andra myndigheter haft i uppdrag att ta fram underlag och ett förslag till en ny nationell strategi för psykisk hälsa och suicidprevention.

Utifrån utgångspunkterna i regeringsuppdraget föreslår myndigheterna en tioårig strategi för området som integrerar arbete med att främja psykiskt välbefinnande, förebygga psykisk ohälsa och suicid, och förbättra livsvillkoren för personer som lever med olika psykiatriska tillstånd. För att möjliggöra detta föreslås ett brett och tvärsektoriellt arbete som adresserar både individuella och strukturella faktorer för hälsa.

Förslaget bygger på analyser och underlag som myndigheter, organisationer och föreningar har lämnat, breda dialoger med många aktörer verksamma inom området, till exempel representanter från kommuner och regioner samt vägledande principer för arbetet inom området som pekats ut i internationella styrdokument.

Den primära målgruppen för rapporten är regeringen men innehållet kan även vara värdefullt för andra aktörer som är verksamma inom området psykisk hälsa och suicidprevention.

Relaterad läsning

Nationell strategi för psykisk hälsa och suicidprevention

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Antal sidor: 119
Artikelnummer: 23217