Uppdaterad plan för tillsynsvägledning enligt alkohollagen och lagen om tobak och liknande produkter 2023–2024

 • Publicerad: 27 oktober 2022
 • Artikelnummer: 22270
 • Folkhälsomyndigheten

Om publikationen

Under hösten 2021 publicerade Folkhälsomyndigheten en treårig plan för tillsynsvägledning utifrån alkohollagen (2010:1622) samt lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter för perioden 2022–2024. Planen ska ses över och uppdateras årligen.

Syftet med den här uppdaterade planen för 2023–2024 är att tydliggöra för länsstyrelser, kommuner och Polismyndigheten vilken tillsynsvägledning vi planerar att genomföra under de två kommande åren. Vi redovisar också en uppföljning av de insatser vi genomfört i 2022 års plan för tillsynsvägledningen.

Det finns olika omvärldsfaktorer som kan påverka vår prioritering när det gäller tillsynsvägledning och därmed även planen, till exempel ändrad lagstiftning, ny rättspraxis eller uttalade prioriteringar från regeringen. En förändring som påverkat den aktuella planen är att lagen (2022:1257) om tobaksfria nikotinprodukter har trätt i kraft. I lagen ges Folkhälsomyndigheten ansvar för tillsynsvägledning och utifrån ett samordningsperspektiv har vi valt att inkludera det nya lagstiftningsområdet i den här uppdaterade planen.

Planen för tillsynsvägledning har tagits fram av enheten för alkoholprevention och enheten för tobaksprevention. I den slutliga bearbetningen har tillförordnade enhetschefen Åsa Thornqvist, biträdande enhetschefen Monica Jacobson och tillförordnade avdelningschefen Josefin P Jonsson medverkat. Stefan Persson har varit ansvarig utredare.

Folkhälsomyndigheten

Karin Tegmark Wisell

Generaldirektör

Prioriterad tillsynsvägledning 2023–2024

I tabell 1 och 2, och i texten som följer, återfinns de områden och insatser som Folkhälsomyndigheten prioriterar 2023–2024 enligt alkohollagen (AL), lagen om tobak och liknande produkter (LTLP) samt lagen om tobaksfria nikotinprodukter (LTN). Ny lagstiftning och andra omständigheter kan påverka behoven av tillsynsvägledning under perioden. Vi gör därför en årlig översyn och uppdatering av planen.

Tabell 1. Folkhälsomyndighetens prioriterade tillsynsvägledning enligt alkohollagen för perioden 2023–2024 som fördelar sig på område, insatser och verksamhetsår.
Område Insatser Verksamhetsår
Servering Utöka vägledningen på Folkhälsomyndighetens webbplats om hur bestämmelserna om servering ska tillämpas. 2023
Detaljhandel folköl Ta fram vägledning och stöd för kommunernas tillsyn av detaljhandel med folköl 2023
Servering Ta fram vägledning för kommunernas tillsyn av ekonomisk och personlig lämplighet för befintliga tillstånd (s.k. inre tillsyn) 2023
Servering Ta fram vägledning om anmälan av lokal för catering, provsmakning m.m. 2024
Servering Revidera "Handbok i tillsyn" 2024
Tabell 2. Folkhälsomyndighetens prioriterade tillsynsvägledning enligt lagen om tobak och liknande produkter samt lagen om tobaksfria nikotinprodukter för perioden 2023–2024 som fördelar sig på område, insatser och verksamhetsår.
Område Insatser Verksamhetsår
Handel med tobak och liknande produkter samt tobaksfria nikotinprodukter Ta fram vägledning och stöd för kommunernas tillsyn av detaljhandel 2023
Handel med tobaksfria nikotinprodukter Ta fram vägledning om märkning av tobaksfria nikotinprodukter och egenkontrollprogram m.m. 2023-2024
Handel med tobak Ta fram vägledning för kommunernas tillsyn av ekonomisk och personlig lämplighet för befintliga tillstånd (s.k. inre tillsyn) 2023
Rökfria miljöer Ta fram vägledning för kommunernas tillsyn av vattenpipsrökning på serveringsställen 2023
Handel med tobak Revidera vägledningen till kommunerna om spårbarhet och säkerhetsmärkning 2024
Rökfria miljöer Revidera vägledning och stöd för kommunernas tillsyn av rökfria utomhusmiljöer 2024

Utöver detta kommer vi fortlöpande ge tillsynsvägledning genom att:

 • besvara frågor om AL, LTLP och LTN som inkommer till Folkhälsomyndigheten
 • fortlöpande se över och vid behov uppdatera Folkhälsomyndighetens vägledningar och webbsidor inom alkohol- och tobaksområdet
 • anordna en årlig konferens för länsstyrelsernas alkohol- och tobakshandläggare (oktober)
 • delta vid länsstyrelsernas nationella nätverksträffar om alkohol- och tobakstillsyn (SLATT-nätverket)
 • delta vid regionala nätverksträffar som länsstyrelsen anordnar vid förfrågan och när möjlighet finns
 • delta vid nationella och regionala konferenser.

Tillsynsvägledning har ett nära samband med Folkhälsomyndighetens normeringsarbete i form av föreskrifter och allmänna råd. Under 2023–2024 planerar vi bland annat följande:

 • Revidera Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd (FoHMFS 2014:8) om anmälan av lokal för cateringverksamhet, kryddning av spritdryck för servering som snaps och provsmakning.
 • Ta fram föreskrifter om tobaksfria nikotinprodukter bland annat för produktanmälan, märkning med hälsovarning, egenkontrollprogram vid försäljning samt för kontrollköp.

Beskrivning av prioriterade områden och insatser enligt alkohollagen

Servering

Folkhälsomyndigheten kommer under 2023 utöka den vägledning för tillämpning av bestämmelserna om servering som publicerades på myndighetens webbplats i september 2022. Det finns en förvaltningsplan för vägledningen om servering och tillhörande tolkningsstöd. Enligt denna planeras en utökning med två områden under 2023: provsmakning och person med betydande intresse (PBI).

Under 2023 planerar vi att ta fram en vägledning för kommunernas tillsyn av ekonomisk och personlig lämplighet för befintliga serveringstillstånd (s.k. inre tillsyn). Arbetet kommer att samordnas med att vi tar fram stöd för kommunernas inre tillsyn av befintliga tillstånd för tobaksförsäljning.

Under 2024 planerar Folkhälsomyndigheten att ta fram vägledning om anmälan av lokal för catering, provsmakning m.m. Materialet kommer kunna användas som ett stöd i kommunernas tillsyn. Syftet är att ge ett samlat stöd för alla krav på anmälan till kommunerna som förekommer enligt AL. Vägledningen tas fram med anledning av den revidering av föreskrifter om anmälan till kommunerna enligt AL som är planerad att genomföras under 2023.

Folkhälsomyndigheten har identifierat ett behov av att se över och uppdatera publikationen "Handbok i tillsyn – Metoder för kommun och polis att minska våld och skador i krogmiljö". Arbetet planeras att genomföras under 2024.

Detaljhandel folköl

Under våren 2023 kommer vi att publicera vägledning för kommunernas tillsyn över detaljhandel med folköl. Vägledningen planeras innehålla stödmaterial för tillsynsbesök. En viktig dimension i vägledningen är stöd för samordning av den kommunala tillsynen i detaljhandeln. Vägledningen kommer också att ersätta den befintliga mallen för egenkontrollprogram för försäljning av folköl som finns på Folkhälsomyndighets webbplats. Där det är ändamålsenligt, samordnas arbetet med att vi tar fram vägledning om bestämmelser gällande detaljhandel med tobak och tobaksfria nikotinprodukter enligt LTLP och LTN.

Beskrivning av prioriterade områden och insatser enligt lagen om tobak och liknande produkter samt lagen om tobaksfria nikotinprodukter

Handel med tobak och liknande produkter samt tobaksfria nikotinprodukter

Under våren 2023 kommer vi att publicera vägledning och stödmaterial för kommunernas tillsyn i detaljhandeln. Innehållet kommer att utökas och samordnas med vägledning och stöd för tillsyn av tobaksfria nikotinprodukter enligt LTN. Där det är ändamålsenligt kommer arbetet även att samordnas med att vi tar fram vägledning om bestämmelser gällande detaljhandel med folköl enligt AL. Eftersom kommunens tillsyn också omfattar marknadsföringsbestämmelser kommer vi att samverka med Konsumentverket i arbetet.

Reglerna om tobaksfria nikotinprodukter kommer att preciseras genom bestämmelser i förordning och föreskrifter meddelade av Folkhälsomyndigheten. Med anledning av det planerar vi att under 2023 och 2024 ta fram vägledning om märkning av tobaksfria nikotinprodukter, egenkontrollprogram och kontrollköp m.m. I samband med detta planerar vi även att se över den befintliga vägledningen för egenkontrollprogram vid försäljning av tobaksvaror, e-cigaretter och påfyllningsbehållare.

Under 2023 planerar vi också att ta fram en vägledning för kommunernas efterföljande tillsyn av ekonomisk och personlig lämplighet gällande befintliga tillstånd för tobaksförsäljning (s.k. inre tillsyn). Även här kommer arbetet att samordnas med att vi tar fram stöd för kommunernas inre tillsyn av befintliga alkoholserveringstillstånd.

Reglerna om spårbarhet och säkerhetsmärkning börjar tillämpas på andra tobaksvaror än cigaretter och rulltobak den 20 maj 2024. Därför planerar vi att revidera den befintliga vägledningen till kommunerna under 2024 och informera om reglerna.

Rökfria miljöer

Under 2023 planerar vi att ta fram vägledning för kommunernas tillsyn på serveringsställen vid försäljning av röksessioner med vattenpipa i rökrum. För verksamhetsåret 2024 planerar vi att se över den befintliga vägledningen om rökfria utomhusmiljöer för att göra vägledningen mer målgruppsanpassad för kommunerna.

Uppföljning av tidigare plan för tillsynsvägledning 2022

Folkhälsomyndigheten har följt upp de prioriterade tillsynsvägledande insatserna och det normeringsarbete som angavs i planen för 2022. De sammanfattas nedan uppdelade per lagstiftningsområde.

Alkohollagen

 • I juni 2021 fick Folkhälsomyndigheten ett regeringsuppdrag att ta fram en utbildning till kommunala alkoholhandläggare. Arbetet har slutförts genom att en vägledning för tillämpning av bestämmelser om servering publicerats på Folkhälsomyndighetens webbplats under samlingsnamnet "Utbildningsinsats om alkohollagen". Vägledning om servering av folköl som var planerad som en prioriterad insats att genomföras under 2024 har inkluderats i utbildningsinsatsen och finns med i det publicerade materialet.
 • Folkhälsomyndigheten har under 2022 arbetat med att ta fram vägledning för kommunernas tillsyn av folköl i detaljhandeln. Arbetet kommer att slutföras under 2023.

Lagen om tobak och liknande produkter

 • Folkhälsomyndigheten har under 2022 arbetat med att ta fram vägledning och stöd för kommunernas tillsyn av tobak och liknande produkter i detaljhandeln. Det sammanhållna materialet kommer att publiceras under våren 2023. En enskild vägledning om ålderskontroll vid försäljning via automater, obemannade butiker och internet kommer att publiceras i november 2022.
 • Under 2022 tog vi fram ett informationsblad om försäljning av e-cigaretter och påfyllningsbehållare. Informationsbladet publicerades i juni 2022.
 • Under 2022 påbörjades arbetet med att skapa en webbsida på myndighetens webbplats för löpande publicering av referat från relevanta rättsliga avgöranden om tillämpningen av LTLP.

Gemensamt för lagstiftningarna

 • Folkhälsomyndigheten har reviderat webbsidor samt informations- och stödmaterial om kontrollköp. Det reviderade materialet publicerades i januari 2022.
 • I oktober 2022 genomförde Folkhälsomyndigheten en samverkanskonferens för länsstyrelsernas alkohol- och tobakshandläggare. Huvudsakligt innehåll var erfarenhetsutbyte, utveckla myndigheternas samverkan och kommande insatser för tillsynsvägledning.
 • Folkhälsomyndigheten har besvarat frågor om tillämpningen av lagstiftningarna och deltagit vid länsstyrelsernas nätverksträffar för alkohol- och tobakshandläggare.
 • Under 2022 har vi deltagit i det myndighetsgemensamma arbetet med att ta fram stöd för kommunernas granskning av ekonomisk lämplighet vid prövningen av tillstånd för alkoholservering och försäljning av tobaksvaror. Arbetet samordnas av Skatteverket och antas vara slutfört vid årsskiftet 2022/2023.

Uppföljning av ytterligare insatser

Utöver det som stod som prioriterade insatser i planen för 2022 har följande genomförts:

 • Inför att LTN trädde i kraft tog Folkhälsomyndigheten fram vägledning för tillsyn över handel med tobaksfria nikotinprodukter, informationsblad om försäljning av tobaksfria nikotinprodukter samt dekaler om åldersgräns. Materialet publicerades i juni 2022.
 • Utbildningsmaterialet "Ansvarfull alkoholservering" har uppdaterats och publicerades i mars 2022.
 • Nya frågor till kunskapsproven samt uppdaterad teknisk infrastruktur driftsattes i april 2022. Samtidigt reviderades informationen, samt frågor och svar, på vår webbplats "Kunskapsprov om alkohollagstiftning".

Identifierade behov av tillsynsvägledning 2023–2024

Den övergripande behovsanalysen för tillsynsvägledning finns i Folkhälsomyndighetens publikation "Plan för tillsynsvägledning enligt alkohollagen, lagen om tobak och liknande produkter 2022–2024". I arbetet med att uppdatera planen för åren 2023–2024 har vi genomfört en kartläggning av nytillkomna behov av tillsynsvägledning främst utifrån ny lagstiftning, ny rättspraxis och en översyn av befintlig vägledning. De nya behov som prioriterats och därmed inkluderats i den uppdaterade planen är:

 • vägledning till följd av ny reglering om tobaksfria nikotinprodukter
 • vägledning till följd av ändringar i lagen om tobak och liknande produkter
 • revidering av publikationen "Handbok i tillsyn".

Folkhälsomyndighetens prioriterade tillsynsvägledning på alkoholområdet respektive tobaks- och nikotinområdet återfinns i tabell 1 och 2.

Det pågår lagstiftningsarbeten som kan ändra behovet av tillsynsvägledning under perioden. Dessa sammanfattas nedan.

I betänkandet En möjlighet till småskalig gårdsförsäljning av alkoholdrycker (SOU 2021:95) lämnas ett författningsförslag som möjliggör gårdsförsäljning under vissa förutsättningar. I sitt remissvar har Folkhälsomyndigheten avstyrkt förslaget att införa gårdsförsäljning. Folkhälsomyndigheten bevakar den fortsatta processen.

SOU 2021:95 En möjlighet till småskalig gårdsförsäljning av alkoholdrycker (regeringen.se)

I utredningen "En trygg uppväxt utan alkohol, tobak och nikotinprodukter" ska vissa frågor inom alkohol- och tobaksområdet ses över. Särskilt fokus ska ligga på att uppnå en hög skyddsnivå för barn och unga. Utredningen ska bl.a. se över förbud mot langning av tobak och nikotinprodukter och införande av en tobaks- och nikotinfri skoltid. På alkoholområdet ska utredningen bl.a. bedöma utrymmet för lättnader i fråga om serveringstillstånd samt göra en översyn av reglerna om förmedlings- och försäljningstjänster av alkoholdrycker. Utredningen ska också analysera hur en effektiv och enhetlig tillsyn av alkohol, tobak och nikotinprodukter kan uppnås. Folkhälsomyndigheten representeras i utredningens expertgrupp. Uppdraget ska slutredovisas den 31 oktober 2023.

Dir. 2022:111 En trygg uppväxt utan alkohol, tobak och nikotinprodukter (regeringen.se)

Uppdaterad plan för tillsynsvägledning enligt alkohollagen och lagen om tobak och liknande produkter 2023–2024

Lyssna

Syftet med den uppdaterade planen för tillsynsvägledning är att underlätta för dig som arbetar med tillsyn på alkohol- och tobaksområdet i en kommun, på Polismyndigheten eller på en länsstyrelse.

Här kan du läsa om vilken vägledning som vi planerar att genomföra de kommande åren. I slutet av dokumentet redovisar vi också en uppföljning av de insatser vi genomfört i 2022 års plan för tillsynsvägledningen.

Relaterad läsning

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Artikelnummer: 22270