Utveckling av BMI i Sverige 1980–2022

Lyssna

Body mass index, BMI, i den vuxna befolkningen (18–65 år) förskjuts mot högre och högre värden. Detta innebär inte bara att övervikt och fetma (även kallad obesitas) blir allt vanligare utan även att befolkningen generellt blir tyngre. Det finns skillnader mellan olika grupper, men att BMI-fördelningen har förskjutits till högre värden i alla grupper pekar på att det är samhälleliga förändringar som ligger bakom.

BMI på befolkningsnivå kan vara en god indikator på arbetet med de samhälleliga förutsättningarna för fysisk aktivitet och matvanor. Till exempel möjligheten till aktiv transport eller marknadsföring av och ekonomisk tillgänglighet till hälsosamma livsmedel. BMI kan även ge en indikation på tillgången och tillgängligheten till hälsofrämjande, förebyggande och behandlande hälso- och sjukvård relaterad till övervikt och fetma.

Målgruppen för rapporten är folkhälsosamordnare eller -strateger samt beslutsfattare på lokal, regional och nationell nivå, men även olika professioner och forskare som har fokus på levnadsvanor, livsvillkor och samhälleliga förutsättningar.

Relaterad läsning

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Antal sidor: 31
Artikelnummer: 24040