Utvecklingen av psykosomatiska besvär, skolstress och skoltrivsel bland 11-, 13- och 15-åringar

Lyssna

De självrapporterade psykosomatiska symtomen ligger kvar på samma nivåer som 2013/14, för både 13- och 15-åringar och för flickor och pojkar. Däremot har det varit en markant ökning för 11-åringarna. För flickorna ökade andelen från 30 procent 2013/14 till 41 procent 2017/18, och för pojkarna ökade andelen från 19 till 30 procent under samma period. Det är de högsta andelarna för 11-åriga flickor och pojkar sedan studien började 1985/86. Samtidigt har den självrapporterade skolstressen ökat för flickorna i alla tre åldersgrupperna och för de 15-åriga pojkarna. Den senaste undersökningen visar också att andelen som tycker mycket bra om skolan har minskat bland flickor och pojkar i alla tre åldrar.

Denna delrapport redovisar resultat från Skolbarns hälsovanor, 2017/18, med fokus på psykosomatiska symtom och skolmiljö.

Rapporten vänder sig till beslutsfattare på nationell, regional och lokal nivå, skolpersonal, forskare och andra som på olika sätt arbetar med att främja barns och ungas livsvillkor, levnadsvanor och hälsa.

Rapporten uppdaterades den 12 november 2018 eftersom några mindre felaktigheter upptäcktes.

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Antal sidor: 11
Artikelnummer: 18043-2