Vinterkräksjuka i vården – Kunskapsunderlag för att minska spridningen av norovirus

Lyssna

Magsjukeutbrott orsakade av norovirus orsakar varje säsong stora problem inom hälso- och sjukvården och på äldreboenden. Utbrotten leder till stora kostnader och organisatoriska problem på grund av förlängda vårdtider, intagningsstopp med tillhörande platsbrist, utlokalisering av patienter, sjukskrivning av personal och ökat lidande för patienterna.

Denna rapport sammanställer aktuell kunskap avseende epidemiologi, diagnostik och vårdhygien samt ger förslag till handläggning utifrån aktuella evidens och erfarenheter. Dessutom ges exempel på hur landsting och kommuner har arbetat för att kartlägga, hantera och förebygga norovirusutbrott.

Rapporten kan användas som ett underlag för att upprätta vårdhygieniska riktlinjer lokalt i landsting och kommuner för handläggning av enskilda fall och av utbrott. Den riktar sig främst till vårdhygieniska enheter, smittskyddsenheter, medicinskt ansvariga sjuksköterskor, mikrobiologiska laboratorier och patientsäkerhetsansvariga, men kan vara av värde för alla som kommer i kontakt med magsjukeutbrott.

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Antal sidor: 73
Artikelnummer: 2014-05-07