Stöd i relationer och spelförebyggande arbete

Par kan behöva stöd i sin relation. Familjerådgivare hjälper par att bearbeta problem och konflikter genom samtal. Ibland kan spelproblem bidra till problem i relationer. Du som i arbetet möter människor med relationsproblem, kan spela en viktig roll för att minska skadeverkningar vid spel om pengar.

Erfarenheter bland familjerådgivare

Här kan du ta del av familjerådgivares erfarenhet och upplevelse av spelproblem bland sina klienter.

Familjerådgivares erfarenheter av spelproblem bland klienter – En sammanställning av resultat från en enkät- och intervjuundersökning bland familjerådgivare

Kommuner har ett ansvar enligt socialtjänstlagen att förebygga spelproblem och ge stöd till personer som drabbats av spelproblem. Att tidigt upptäcka tecken på spelproblem är ett viktigt förebyggande arbete för att förhindra att problemen förvärras och för att erbjuda rätt stöd.

Spelproblem har tydliga samband med olika typer av relationsproblem. En undersökning från 2021 visar att förekomst av spelproblem eller spelproblem hos anhöriga är vanligare bland dem som varit i kontakt med familjerådgivningen, jämfört med befolkningen i stort. Familjerådgivning är därför en viktig verksamhet när det kommer till att arbeta förebyggande och vid behov hänvisa vidare. Kommunerna är dessutom skyldiga att tillhandahålla familjerådgivning, vars uppgift är att medverka till att bearbeta samlevnadsproblem och konflikter i parförhållanden och familjer.

Den här sidan vänder sig till dig som arbetar med familjerådgivning i kommuner. Informationen vänder sig även till dig som i andra sammanhang möter människor med relationsproblem, som till exempel parterapeuter och kuratorer. Den kan också vara användbar för socialsekreterare och andra som arbetar med behovsprövning av försörjningsstöd, boendestöd, familjerättens stödsamtal, eller som kontaktperson eller kontaktfamilj. Informationen kan även vara relevant för dig som jobbar inom området skadligt bruk och beroende, och kanske vill stärka din kunskap om hur detta kan påverka parrelationen.

Dekoration.

Uppmärksamma tecken på spelproblem

Spelproblem kan vara en underliggande orsak till ökade konflikter i en relation. Ju tidigare spelproblem uppmärksammas desto större är möjligheten att minska skadeverkningar och förebygga att problemen förvärras. Skadeverkningar av spelproblem kan drabba både den som spelar och andra i personens närhet. Därför är det viktigt med tidig upptäckt av spelproblem, oavsett om det är hos klienten som själv har spelproblem eller om en klient är närstående till en person med spelproblem.

Spelproblem har tydliga samband med olika typer av relationsproblem. Gräl och konflikter är vanligare i familjer där någon har spelproblem, liksom skilsmässa och separation. Att ständigt vara på sin vakt och inte kunna slappna av, så kallad hypervigilans, är vanligt hos närstående. Även våld är vanligare i relationer där det förekommer spelproblem och kvinnor är särskilt utsatta. Spelproblem är vanligare bland män. Ungefär 3 av 4 av alla som har spelproblem är män. Att förlora kontrollen över sitt spelande, liksom att ha ekonomiska problem och skulder som många personer med spelproblem har, är många gånger förenat med skamkänslor. Spelproblem döljs därför ofta för omgivningen och kan vara svåra att berätta om. Den som spelar kan även förneka eller förminska problemet, både för sig själv och sin omgivning.

Närstående och spel

För att öka möjligheten till tidig upptäckt är det därför bra att känna till tecken på spelproblem, som att personer med spelproblem kan bli frånvarande, irriterade, nedstämda och svåra att kommunicera med.

Vad är spelproblem

Hur spelproblem skiljer sig från annat skadligt bruk och beroende

Det finns många likheter mellan spelproblem och skadligt bruk och beroende av alkohol, droger och nikotin, men det finns också tydliga skillnader. Spel om pengar:

  • är inte ett substansbruk, men det är ett beteende som aktiverar hjärnans belöningssystem på liknande sätt
  • kan vara lättare att dölja, eftersom det inte har en fysisk påverkan på samma sätt som substanser har, till exempel i form av lukt och påverkan på tal och balans
  • är lättillgängligt i mobilen och på datorn, vilket kan göra det svårare att undvika än en substans som man måste införskaffa
  • kan leda till långvariga ekonomiska problem, både för den som spelar och för närstående.

Fråga om spelproblem

Om den hjälpsökande aldrig tidigare talat om spelande som ett problem kan problemen vara svåra att upptäcka. Ett effektivt sätt att upptäcka spelproblem är att använda korta frågeformulär om spelproblem på två till fyra frågor.

Mäta och upptäcka spelproblem

På Kunskapsguiden finns tips på bemötande och tillvägagångssätt för att uppmärksamma spelproblem. Där betonas vikten av att lyssna aktivt och bekräfta det personen berättar för att bygga upp en tillräckligt god och trygg kontakt för att kunna ställa frågor om spelande och dess konsekvenser. Det är även viktigt att förmedla att spelproblem är ganska vanligt och att problemen inte beror på bristande moral eller förmåga.

Uppmärksamma spelproblem (kunskapsguiden.se)

Stödlinjen för spelare och anhöriga erbjuder stöd och verktyg för att uppmärksamma och bemöta spelberoende och spel om pengar. Via Stödlinjen kan du få stöd och beställa verktyg, till exempel foldern "Våga fråga”, för att uppmärksamma och bemöta spelberoende och spelproblem om pengar.

Beställ stödmaterial (stodlinjen.se)

Verktyg för att få kontroll över sitt spelande

För att skapa förutsättningar för en förbättrad relation är det viktigt att den hjälpsökande får hjälp och stöd för att komma till rätta med spelproblemen. Det finns både telefon- och webbaserat stöd.

Förutom behandling finns även självhjälpsmaterial som stöd, och verktyg i form av till exempel självtester för att bedöma hur riskabelt spelbeteendet är (bland annat via Stödlinjen.se). Självtestet är kostnadsfritt och personen som gör testet behöver inte uppge namn eller identitet.

Spelinspektionens avstängningsverktyg Spelpaus.se kan man stänga av sig från allt spel som kräver registrering hos licensierade bolag under olika långa tidsperioder. Den som är avstängd på Spelpaus ska även slippa få direktreklam från spelbolag. Möjligheter att begränsa eller stänga av spelandet finns även på alla licensierade spelbolag. Det finns även andra program som kan installeras på enheten för spelet (som mobiltelefonen eller datorn) för att blockerar spelsidor.

Viktigt att kunna hänvisa vidare

Den som söker hjälp för relationsproblem kan också ha annan ohälsa eller sjuklighet vid sidan av spelproblem. Både riskabel alkoholkonsumtion, allvarlig psykisk ohälsa och ekonomiska problem är vanligt bland personer som har spelproblem.

Även om sådana hälsoproblem faller utanför ditt ansvarsområde är det bra om den hjälpsökande får information om vart man kan vända sig för att få hjälp, såväl för eventuella spelproblem, som för alkoholproblem, psykisk ohälsa och suicidtankar, samt ekonomiska problem.

Uppmärksamma närstående till personer med spelproblem

Bland närstående till personer med spelproblem är det vanligare med ekonomiska problem, psykisk ohälsa, riskkonsumtion av alkohol, egna spelproblem och utsatthet för våld än i den allmänna befolkningen. Det är inte minst viktigt att uppmärksamma barn och unga, som utgör nästan hälften av alla närstående till personer med problemspelande. Även närstående kan kontakta Stödlinjen för spelare och anhöriga vid behov. Rådgivarna där kan ge stöd och kan hänvisa vidare både lokalt och nationellt.

Barn och unga som närstående till någon med spelproblem

Kunskapsstöd för förebyggande arbetet

På spelprevention.se hittar du mer information om spel om pengar spelproblem. Under Material och stöd finns filmer, infografik, statistik och annat material som kan användas kostnadsfritt i det förebyggande arbetet.

Material och stöd för att förebygga spelproblem

Bilden visar innehållet i kunskapsstödets olika delar: om spelproblem, unga och spel, förebygga spelproblem, statistik och material och stöd.

Läs mer