Uppdaterad 26 april 2023

Ekonomi och spelproblem

Personer med spelproblem har ofta skulder och ekonomiska problem. De kan sakna pengar till viktiga utgifter som mat och hyra och dras ofta med sina ekonomiska problem länge. Det påverkar hälsan negativt. Även närstående drabbas.

Kommuner kan hjälpa vid ekonomiska problem

Alla kommuner ska ha budget- och skuldrådgivning där man kan få gratis råd om sin ekonomi. Där kan man också få hjälp med att ansöka om eller överklaga beslut om skuldsanering hos Kronofogden.

Ekonomi har en viktig roll i vår vardag och påverkar därmed hälsan. Inkomster och försörjningsmöjligheter är därför ett eget målområde inom folkhälsopolitiken.

Ekonomiska problem vanligt

Pengar är en viktig del i spelproblematiken. Att jaga förluster är ett kännetecken på spelproblem, och det är vanligt att personer med spelproblem tar lån för att kunna spela.

Den som har allvarliga spelproblem kan ha svårt att finansiera spelet. Personer med spelproblem kan också sakna pengar till andra utgifter som hyra och mat. I vissa fall kan spelandet leda till ofördelaktiga lån eller kriminella handlingar. De ekonomiska problemen kan kvarstå över längre tid.

Även närstående drabbas ekonomiskt

De ekonomiska problemen kan även drabba närstående. Närstående som kontaktat Stödlinjen berättar att det är vanligt att

  • låna ut pengar till spel
  • bidra löpande till andra utgifter för spelaren
  • ta lån till spelskulder eller andra utgifter för spelaren
  • gå in som borgenär för lån
  • den som spelar lånar pengar i deras namn eller tar pengar eller ägodelar från dem.

Närstående och spel

I Konsumentverkets webbenkät som skickades till budget- och skuldrådgivningen i samtliga kommuner i Sverige i december 2020 uppgav nära hälften av rådgivarna att de under 2020 haft rådsökande som tagit kontakt på grund av att de hade en anhörig med spelproblem. Webbenkäten ingick i Folkhälsomyndighetens återrapport om covid-19 och spel om pengar.

Undersökning om hur covid-19 påverkat befolkningens hälsa och spel om pengar

Spelproblem och ekonomisk utsatthet hänger ihop

Ekonomisk utsatthet undersöks i nationella folkhälsoenkäten genom

  • upplevd ekonomisk kris: ha svårt att betala räkningar och löpande utgifter eller behöva låna till mat eller hyra
  • avsaknad av kontantmarginal: inte kunna betala en oväntad utgift på 11 000 kronor utan att låna.

Bland personer i ekonomisk kris är andelen med riskabelt spelande ungefär fyra gånger så stor som bland personer som inte är i ekonomisk kris (figur 1). Det gäller både män och kvinnor, men att vara i ekonomisk kris är något vanligare bland kvinnor. Att inte ha någon kontantmarginal följer samma mönster.

Nationella folkhälsoenkäten – Hälsa på lika villkor (folkhalsomyndigheten.se)

Riskabelt spelande (Mäta och upptäcka spelproblem)

Figur 1. Andel med riskabelt spelande beroende på ekonomisk kris eller ej 2014–2022, FolkhälsoStudio.

Samband mellan spelproblem, skulder och snabblån

Spelproblem och skulder hänger ihop. Skuldsättning är generellt kopplat till en sämre livskvalitet. I en begränsad kartläggning som Kronofogden gjorde 2020 angavs spel som orsak till ansökan om skuldsanering i 23 procent av ärendena enligt en rapport från Statskontoret. Majoriteten av budget- och skuldrådgivarna uppskattade i Konsumentverkets webbenkät 2020 att 10-20 procent av de rådsökande under året hade skulder till följd av spel om pengar.

En vetenskaplig studie av över 20 000 svenskar som tagit lån visade att tecken på snabbt och intensivt spelande under korta perioder är förknippat med skuldsättning och svårigheter att betala tillbaka lånen. I den enkätstudie som Kronofogden genomförde hösten 2020 bland drygt 1 600 personer med skulder hos myndigheten uppgav fyra procent att spel om pengar var en direkt orsak till deras ekonomiska svårigheter. Spelandet kan leda till skuldsättning på kort tid; 27 procent av de som uppgav spel som den direkta orsaken till skuldsättningen fick skulder på grund av spelandet inom ett år.

Tre av fyra skuldsatta i Kronofogdens studie uppgav även att de skämdes över att prata om sin ekonomi med andra. För de personer som hade skulder på grund av spel kom känslor av skuld och skam, stress och social isolering ännu tydligare fram i en kvalitativ fördjupning.

Drygt 1 procent av befolkningen har tagit snabblån, enligt Swelogs 2021. Det är ungefär lika vanligt bland män och kvinnor. 25–44 år är den åldersgrupp där störst andel anger att de tagit snabblån (2 procent).

Ju allvarligare spelproblem man har, desto mer sannolikt är det att ta snabblån (figur 2). Av dem som inte hade spelproblem år 2021 var det 1 procent som tagit snabblån, jämfört med 29 procent bland dem med spelproblem (8+ enligt mätinstrumentet PGSI). Från och med september 2018 skärptes villkoren för snabblån i konsumentkreditlagen.

PGSI (Mäta och upptäcka spelproblem)

Figur 2. Andelen som tagit sms-lån eller snabblån uppdelat på grader av spelproblem (Swelogs 2021).

Stapeldiagram som visar Andelen som tagit sms-lån eller snabblån uppdelat på grader av spelproblem

Regeringen har tillsatt en utredning som ska ge förslag på åtgärder för att minska riskfylld kreditgivning och motverka överskuldsättning hos konsumenter (Dir 2021:108). Utredningen, som ska redovisas senast 29 juni 2023, ska:

  • bedöma i vilken utsträckning konsumenter erbjuds eller ges krediter som de inte har ekonomiska förutsättningar att betala tillbaka och föreslå åtgärder mot detta
  • föreslå ett system för skuldregister, om inte starka skäl talar emot ett sådant
  • bedöma vilka åtgärder som skulle kunna vara lämpliga för att ge redan överskuldsatta konsumenter bättre förutsättningar att betala tillbaka sina skulder.

Utredning om riskfylld kreditgivning och överskuldsättning (regeringen.se)

Samband mellan snabblån och högriskspel

Det är även vanligare att ta snabblån om man spelar på spel med hög riskpotential. Vi vet att ungefär två tredjedelar av insatserna på dessa spelformer kommer från personer med ett problemspelande. Andelen överskuldsatta är också högre bland personer som spelar på högriskspel. Bland dem som spelar på spel med hög riskpotential varje månad är andelen som tagit sms- eller snabblån nära 8 procent. Som beskrivet i stycket ovan är andelen i befolkningen som tagit sådana lån cirka 1 procent. (Swelogs 2021)

Personer som spelar onlinespel, särskilt om de spelar på nätkasino ensamt eller kombinerat med livebetting på sportspel, har hög risk för problemspelande och överskuldsättning. Det visar en studie från Lunds Universitet som utgått från en webbpanel på 1 004 personer.

Stöd för att fråga om någons ekonomi

Konsumentverket har ett metodstöd för dig som möter människor i riskzonen för skuldsättning. Metodstödet riktar sig till exempelvis budget- och skuldrådgivare och konsumentvägledare.

Läs mer om ekonomi och spelproblem