Fler personer med problematiskt narkotikabruk än tidigare känt

Lyssna
Publicerad:
Kategori: Nyhet

Genom en ny undersökning har Folkhälsomyndigheten beräknat hur många personer i Sverige som hade ett problematiskt narkotikabruk under åren 2007–2020. Förekomsten varierade mellan 63 000 och 83 000 personer, vilket är högre än vad tidigare undersökningar för samma år har visat.

Metoden som Folkhälsomyndigheten har använt baseras på olika registerdata och rekommenderas av den europeiska narkotikamyndigheten EMCDDA. För att beräkna hur många personer i Sverige som har ett problematiskt narkotikabruk, inklusive mörkertal, har uppgifter från flera olika datakällor tagits in. Uppgifterna kommer bland annat från patientregistret, kriminalvårdsregistret och Försäkringskassans register.

Den europeiska narkotikamyndigheten EMCDDA definierar ett problematiskt narkotikabruk som ett återkommande bruk av narkotika som orsakar faktiska skador för individen. Det handlar till exempel om beroende eller andra hälsorelaterade, psykiska eller sociala problem, eller bruk som ökar risken för att råka ut för sådana skador.

Metod ger mer heltäckande bild

Eftersom problematiskt narkotikabruk är förknippat med stigmatisering och social utsatthet, och traditionella enkätundersökningar underskattar förekomsten, så rekommenderar den europeiska narkotikamyndigheten EMCDDA att metoder som utgår från olika registerdata ska användas.

– En fördel med den här metoden är att den ger en mer heltäckande bild av det problematiska narkotikabruket, och att det är lättare att följa utvecklingen över tid. Kunskapen kan sedan användas för att planera och följa upp olika insatser på narkotikaområdet, säger enhetschef Joakim Strandberg.

Folkhälsomyndigheten har analyserat data som omfattar åren 2007 till 2020. Resultatet visar att antalet personer i Sverige med ett problematiskt narkotikabruk har varierat från omkring 63 000 personer till 83 000. Under åren 2018–2020 har antalet legat relativt stabilt omkring 70 000 personer. Under den senare delen av den undersökta perioden verkar skillnaden mellan män och kvinnor vara större. Osäkerheten i beräkningarna gör dock att skillnaden mellan olika år bör tolkas med försiktighet.

I den nya rapporten skattas antalet personer med ett problematiskt narkotikabruk högre än i tidigare undersökningar för samma år, vilket tyder på att förekomsten tidigare kan ha varit underskattad. Samtidigt är det svårt att göra direkta jämförelser av resultat, eftersom skattningarna har genomförts med olika metoder.

Läs mer