Barn i riskgrupper kan rekommenderas nytt förebyggande läkemedel mot RS-virus

Lyssna
Publicerad:
Kategori: Nyhet

Inför vintersäsongen 2023/2024 har ett nytt förebyggande läkemedel mot RS-virus godkänts för barn under 12 månader. Folkhälsomyndigheten har nu sett över och uppdaterat riskgrupperna, samtidigt som Läkemedelsverket har beslutat om rekommendationer för det nya läkemedlet.

RS-virus kan ge allvarliga luftvägsinfektioner och orsakar varje år stor sjukdomsbörda. Under tidigare år har en mindre grupp barn med vissa medicinska tillstånd, erbjudits förebyggande behandling med så kallade monoklonala antikroppar för att minska risken för allvarlig sjukdom. Behandlingen har getts som en spruta en gång i månaden under barnets första och ibland andra vintersäsong.

Definition av riskgrupper

I samband med att en mer långverkande monoklonal antikropp mot RS-virus nu har godkänts för barn under 12 månaders ålder, uppdaterar Folkhälsomyndigheten sin riskgruppsdefinition för allvarlig RSV-infektion hos barn. Det nyligen godkända förebyggande läkemedlet ges med en dos per säsong.

– Att läkemedlet ges i en dos per säsong gör distributionen enklare än tidigare. RS-virus kan orsaka allvarlig sjukdom, och förhoppningen är att fler barn ska kunna få behandlingen när den finns tillgänglig i Sverige. Samtidigt är det viktigt att fortsätta förebygga RSV-infektion genom handtvätt och att små barn inte träffar personer som är sjuka, säger Johanna Rubin, biträdande enhetschef på Folkhälsomyndigheten.

Genom Folkhälsomyndighetens definition av riskgrupper för allvarlig RSV-infektion får hälso- och sjukvården vägledning om vilka barn som bör erbjudas behandlingen. Riskgrupperna redovisas i fyra nivåer. De som har störst risk för att bli svårt sjuka i en RSV-infektion är barn med vissa underliggande tillstånd, som till exempel för tidig födsel och kronisk hjärt- eller lungsjukdom. Även de yngsta barnen under tolv månader löper en högre risk för att bli svårare sjuka i en RSV-infektion än andra. Bland dessa är risken för allvarlig sjukdom högst hos de allra yngsta.

Beslut om rekommendation

Rekommendationen om förebyggande läkemedelsbehandling mot RS-virus som Läkemedelsverket nu har beslutat om, utgår från Folkhälsomyndighetens definierade riskgrupper och gäller inför vintersäsongen 2023/2024. Sammanfattningsvis innebär rekommendationen att barn med medicinska underliggande tillstånd är prioriterade. Hänsyn behöver alltid tas till tillgängligheten på läkemedlet, och att det ska kunna erbjudas jämlikt över hela landet. Rekommendationerna kan komma att ändras inför kommande vintersäsonger utifrån ny kunskap, tillgången på läkemedlet och eventuella nya läkemedel.

I början av hösten 2023 har även ett vaccin för gravida godkänts, som syftar till att skydda nyfödda barn under deras första halvår. Folkhälsomyndigheten kommer att utreda ifall vaccinet ska rekommenderas i Sverige, och i så fall till vilka grupper.

Läs mer

RS-virus: Riskgrupper och rekommendationer om förebyggande insatser

Läkemedelsverkets rekommendationer till vården

Sjukdomsinformation om RS-virusinfektion

Frågor och svar om RSV-profylax för barn