Frågor och svar om profylax mot RSV-infektion för barn

Lyssna

Följande frågor och svar om vaccinationer är främst avsedda för personal inom hälso- och sjukvården, som vägledning i det dagliga arbetet, men kan självfallet användas av föräldrar och andra intresserade.

Om infektionen RS-virus

Lyssna

Framförallt är det barn med vissa bakomliggande medicinska tillstånd och de yngsta barnen under 12 månaders ålder som riskerar att bli allvarligt sjuka. Utifrån olika nivåer av risk för att bli svårt sjuk kan dessa barn få profylax mot RSV om detta finns tillgängligt.

RS-virus: Riskgrupper och rekommendationer om förebyggande insatser

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

RS-virus sprids genom nära kontakt med en infekterad person och genom kontakt med föremål där smittan kan ha hamnat. Därför är handtvätt och rengöring av ytor de viktigaste förebyggande åtgärderna. Desinfektionsmedel samt tvål och vatten tar bort viruspartiklarna.

Tänk på att:

  • De personer som träffar spädbarnet ska vara friska. Undvik att träffa personer utanför familjen som är sjuka, till exempel med hosta eller snuva.
  • Alla som träffar barnet ska tvätta händerna med tvål och vatten eller använda handdesinfektion.
  • Om det går, undvik att barnet vistas länge på olika platser inomhus tätt tillsammans, med många människor, framför allt under hösten och vintern.

Vaccinera ditt barn med de vaccin som erbjuds hos BVC. Det finns inget vaccin mot RSV för barn. Vissa barn kan erbjudas förebyggande medicinsk behandling med en så kallad monoklonal antikropp. Läs här om vilka barn detta gäller.

Läs mer på webbsidan om sjukdomsinformation om RS-virusinfektion

Det finns ett faktablad som innehåller en kort sammanfattning av hur man kan skydda spädbarn mot luftvägsinfektioner som till exempel RS-virus och kikhosta:

Till dig som är vårdnadshavare till ett litet barn – Skydda ditt spädbarn mot luftvägsinfektioner som RS-virus och kikhosta

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

RS-virus flesta barn får en lindrig infektion i luftvägarna. De första sjukdomssymtomen är vanligen feber, snuva, hosta och ibland pipande andningsljud. En del barn får allvarligare symtom och kan behöva sjukhusvård. Små barn kan ha problem med att orka äta på grund av infektionen. För att kunna veta om det är just RS-virus behöver prov tas. Prov för RS-virus tas av sjukvården i de situationer det bedöms nödvändigt till exempel om barnet är så påverkat att inläggning på sjukhus krävs.

Läs mer på 1177:

RS-virus hos barn (1177.se)

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Om förebyggande åtgärder mot RS-virus

Lyssna

Beyfortus finns för närvarande inte tillgängligt för användning i svensk sjukvård då läkemedelsföretaget Sanofi har valt att inte marknadsföra produkten i Sverige under säsongen 2023/2024.

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Monoklonala antikroppar mot RS-virus ges på sjukhus till de riskgrupper som berörs. Barnens läkare gör bedömningen av vilka som ska erbjudas sådan behandling.

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

RS-virus sprids genom nära kontakt med en infekterad person och genom kontakt med föremål där smittan kan ha hamnat. Därför är handtvätt och rengöring av ytor de viktigaste förebyggande åtgärderna. Desinfektionsmedel samt tvål och vatten tar bort viruspartiklarna.

Tänk på att:

  • De personer som träffar spädbarnet ska vara friska. Undvik att träffa personer utanför familjen som är sjuka, till exempel med hosta eller snuva.
  • Alla som träffar barnet ska tvätta händerna med tvål och vatten eller använda handdesinfektion.
  • Om det går, undvik att barnet vistas länge på olika platser inomhus tätt tillsammans, med många människor, framför allt under hösten och vintern.

Det finns inget vaccin mot RSV för barn. Vissa barn kan erbjudas förebyggande medicinsk behandling med en så kallad monoklonal antikropp.

Läs om vilka barn detta gäller:

Läkemedel vid infektioner med RS-virus (lakemedelsverket.se)

Det finns ett faktablad som innehåller en kort sammanfattning av hur man kan skydda spädbarn mot luftvägsinfektioner som till exempel RS-virus och kikhosta:

Till dig som är vårdnadshavare till ett litet barn – Skydda ditt spädbarn mot luftvägsinfektioner som RS-virus och kikhosta

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

RS-virus infektion kan förebyggas med monoklonala antikroppar. Det är antikroppar som är riktade specifikt mot RS-virus och som ges som en eller flera injektioner före och under RS-virus säsongen för att skydda mot infektion under de månader när risken för infektion är som störst. RS-virus antikroppar finns bara godkända för små barn. Det finns för närvarande två monoklonala antikropps-läkemedel godkända i Europa.

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Folkhälsomyndigheten har uppdaterat definitionerna av riskgrupper för allvarlig RSV-infektion bland barn inför vintersäsongen 2023/2024. Riskgrupperna är indelade i fyra grupper.

Nivå 1 och 2 utgår från ett barns medicinska bakomliggande tillstånd kopplat till en ökad risk för allvarlig RSV-infektion. Barn inom dessa två nivåer prioriteras för förebyggande medicinering med monoklonala antikroppar inför vintersäsong 2023/2024.

Nivå 3 och 4 utgår från låg ålder hos barnet vilket är kopplat till en ökad risk för allvarlig RSV-infektion. För dessa två nivåer pågår fortfarande utredning som färdigställs till säsongen 2024/2025.

Här går det att läsa mer om riskgruppsindelningen:

RS-virus: Riskgrupper och rekommendationer om förebyggande insatser

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

De studier som gjorts beskriver ett bra skydd mot allvarlig RSV-infektion av monoklonala antikroppar. Läkemedlen fungerar ungefär som ett vaccin, men ger skydd under en kortare tid än en vaccination. Ett av läkemedlen har effekt i ca en månad och behöver upprepas under säsongen och det andra läkemedlet har effekt under fem – sex månader.

De biverkningar som är beskrivna efter monoklonala antikroppar är lindriga. Den vanligaste biverkningen har varit utslag inom 14 dagar vid injektionsstället. Läkemedlet är bedömt som säkert.

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Barn med mycket hög risk för allvarlig RS-virus-infektion ges monoklonala antikroppar inom ramen för behandling av sitt risktillstånd, kostnadsfritt inom sjukvården. För barn i andra riskgrupper är det upp till regionala beslutsfattare vem som skall erbjudas om förebyggande läkemedel och om detta skall vara kostnadsfritt.

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Vid en vaccination stimuleras kroppens immunförsvar att tillverka antikroppar som skyddar mot en infektion. Immunförsvaret får också ett minne och kan tillverka nya antikroppar om du åter utsätts för infektionen med virus eller bakterier. På så sätt kan vaccin ofta skydda en person i ett eller flera år. Vid behandling med en monoklonal antikropp tillförs antikroppar till en person och antikropparna kan då skydda personen under den tid som antikropparna finns kvar i blodet/kroppen. Kroppen kan inte tillverka nya egna antikroppar, utan en ny dos måste ges när verkningstiden för den monoklonala antikroppen är över.

Uppdaterad:
Dela länk till frågan