Ny information som tillkommit efter att denna rapport gavs ut:

Det finns ingen risk för överföring av hiv vid sexuella kontakter, om personen med en hivinfektion har välbehandlad hiv, även då kondom inte används. Det visar den senaste forskningen om smittsamhet vid behandlad hivinfektion. Därmed finns det numera inga krav på att en person med välbehandlad hiv informerar sina sexualpartner om hivinfektionen. Det är alltid den behandlande läkaren som gör den medicinska bedömningen och anpassar förhållningsreglerna. För mer information se Smittsamhet vid behandlad hivinfektion. (2019-11-19)

Om Erfarenheter och upplevelser av kommunikation kring förhållningsregler och smittsamhet bland personer som lever med hiv i Sverige

Personer som diagnosticerats med hiv ska enligt smittskyddslagen få individuellt utformade förhållningsregler av sin behandlande läkare. Dessa är bland annat en skyldighet att informera sina sexualpartner om sin hivinfektion och en skyldighet att vid sexuella kontakter ”iaktta ett beteende som minimerar risken för smittspridning”.

Under senare år har flera studier stärkt kunskapen om att antiviral behandling avsevärt minskar smittsamheten och därmed risken för hivöverföring. Sedan 2013 kan därmed personer som lever med hiv få undantag från ovan nämnda informationsskyldighet gentemot sexualpartner, förutsatt att läkaren bedömer att det inte finns någon beaktansvärd risk för hivöverföring.

Syftet med studien var att få fördjupad kunskap om erfarenheter och upplevelser av kommunikation kring förhållningsregler och smittsamhet bland personer som lever med hiv. Detta i ljuset av den nya kunskapen om minimal smittsamhet vid välbehandlad hivinfektion. Tolv personer som lever med hiv intervjuades om erfarenheter och upplevelser av kommunikation kring förhållningsregler och smittsamhet gällande deras hivinfektion.

Rapporten kan bidra till ökad kunskap bland infektionsläkare, civilsamhällets organisationer och andra preventörer kring hur smittskyddslagens förhållningsregler påverkar personer som lever med hiv. Resultaten kan också påverka livssituationen för personer som lever med hiv genom ökad tydlighet kring de individuella förhållningsreglerna.

Bläddra och läs i rapporten längre ner

Sammanfattning

Intervjustudien ger en bild av att det är komplicerat för personer som lever med hiv att förstå lagstiftningen kring hiv och den information man får och kunskap man inhämtar. Detta skapar utmaningar i den egna verkligheten och vardagen för personer som lever med hiv i Sverige. Intervjupersonerna efterfrågar förbättringsbehov i rutiner för förmedling av information vid infektionsklinikerna. De efterfrågar också tydligare information kring smittsamhet och förhållningsregler från både hälso- och sjukvård och andra samhällsinstanser. Den nya kunskapen om behandlingens effekt på smittsamheten och möjligheterna till undantag från informationsskyldigheten beskrivs övergripande som en lättnad. Samtidigt finns en frustration över hur möjligheten till undantag kommuniceras. Det är svårt att omsätta teoretisk risk för hivöverföring till förutsättningar i praktiken och personer som lever med hiv upplever utmaningar i att diskutera smittsamhet med sexpartner och andra. Studien indikerar att behandlande läkare, och annan vårdpersonal, behöver reflektera kring kunskapen om minimal smittsamhet vid välbehandlad hivinfektion och systematiskt kommunicera kring förhållningsreglerna, anpassat till individens behov och önskemål. Det finns goda förutsättningar för det, eftersom tilliten till läkare och sjuksköterskor på infektionsklinikerna generellt är hög.

Bläddra och läs

Läs mer

Att leva med hiv i Sverige - en studie om livskvalitet hos personer som lever med hiv

  • Författare: Folkhälsomyndigheten
  • Utgivningsdatum: 2018-12-11
  • Antal sidor: 40