Hälsoekonomisk utvärdering: Influensavaccination som särskilt vaccinationsprogram

Underlaget är en hälsoekonomisk analys som undersöker kostnadseffektiviteten av att införa vaccination mot säsongsinfluensa i ett särskilt vaccinationsprogram till riskgrupper jämför med ingen vaccination.

Den hälsoekonomiska analysen är en del av myndighetens regeringsuppdrag ”Vaccin mot influensa till riskgrupper – beslutsunderlag för ändring av nationella vaccinationsprogram”. Underlaget riktar sig i huvudsak till berörda personer vid regeringskansliet, men även till landsting och andra myndigheter.

Bläddra och läs i publikationen längre ned

Sammanfattning

I denna rapport presenteras en hälsoekonomisk analys av säsongsinfluensavaccination till riskgrupper. Analysen ingår i ett större arbete som kommer ligga till grund för regeringens beslut om vaccination mot säsongsinfluensa ska införas som ett särskilt vaccinationsprogram.

Analysen är gjord med avseende på tre riskgrupper (som överlappar i viss mån):

  • individer 65 år och äldre
  • medicinska riskgrupper
  • gravida i andra och tredje trimestern

Ett införande av influensavaccination som ett särskilt program skulle innebära en ungefärlig kostnad per vunnet QALY på 140 000 kronor för individer 65 år och äldre, 40 000 kronor för individer i medicinska riskgrupper, samt 120 000 kronor för gravida i andra och tredje trimestern.

De hälsoekonomiska analyserna jämför hälsoeffekter och kostnader av ett införande av vaccination mot säsongsinfluensa i ett särskilt program gentemot en situation utan vaccin, för respektive riskgrupp. Modellen som används är en statisk beslutsträdsmodell med en ettårig tidshorisont. Analysen tar hänsyn till direkta kostnader i form av vaccination och sjukvårdskostnader vid sjukdom, samt indirekta kostnader i form av produktionsförlust vid sjukdom och vaccination. Resultaten presenteras även utan indirekta kostnader.

Resultaten är känsliga för antaganden om skyddseffekt av vaccin, hur många av de influensasjuka som söker sig till sjukvården samt andelen som blir sjukhusinlagda.

Givet en rabattsats på priset för vaccin som ligger ungefär 50 procent lägre än listpriset för trivalent influensavaccin (TIV) och ungefär 16 procent lägre än listpriset för levande försvagat influensavaccin (LAIV) (1), skulle ett införande i ett särskilt program innebära en ökad årlig kostnad om ungefär 221 miljoner kronor för individer 65 år och äldre, 76 miljoner för medicinska riskgrupper samt 8 miljoner kronor för gravida. Detta omfattar kostnad för vaccin och administration av vaccin. Det skulle även, på grund av minskad sjukdomsbörda, leda till minskade sjukvårdskostnader om ungefär 90 miljoner, 40 miljoner samt 600 000 kronor för 65 år och äldre, medicinska riskgrupper respektive gravida.

Kostnader och besparingar för respektive riskgrupp kan inte direkt adderas för att få en total summa, eftersom grupperna överlappar. Om vaccination av individer 65 år och äldre, medicinska riskgrupper och gravida i andra och tredje trimestern skulle införas i ett särskilt program kommer kostnaden bli ungefär 261 miljoner kronor årligen för vaccin och administrering av vaccin, givet de rabattsatser som anges i stycket ovan. Besparingar i form av minskade behandlingskostnader om ungefär 106 miljoner kronor årligen innebär en total ökad kostnad om 155 miljoner kronor för de tre riskgrupperna per år.

Bläddra och läs

  • Författare: Folkhälsomyndigheten
  • Utgivningsdatum: 2016-02-11
  • Antal sidor: 35
  • Artikelnummer: 15113

Öppna publikationen

Gå till toppen av sidan