Utredningar om särskilda vaccinationsprogram

Lyssna

Socialstyrelsen fick 2013 i uppdrag av regeringen att pröva om de vacciner som de tidigare gett ut rekommendationer eller motsvarande om uppfyllde kraven i den nya smittskyddslagstiftningen. Detta uppdrag fördes sedan över till Folkhälsomyndigheten. Här sammanfattas de lämnade förslagen samt senare kompletteringar.

Fyra särskilda vaccinationsprogram föreslogs 2016

Folkhälsomyndigheten lämnade den 27 april 2016 förslag till regeringen om införande av särskilda vaccinationsprogram mot fyra sjukdomar: hepatit B, influensa, allvarlig pneumokocksjukdom och tuberkulos.

Folkhälsomyndigheteten föreslog:

  • att hepatit B-vaccination införs som ett nationellt särskilt vaccinationsprogram, förutsatt att ett allmänt vaccinationsprogram till barn också införs. Programmet bör omfatta personer som injicerar droger samt män som har sex med män, vilka har en ökad risk att utsättas för hepatit B-smitta.
  • att det särskilda vaccinationsprogrammet mot influensa bör inkludera de riskgrupper som idag rekommenderas influensavaccination: individer som är 65 år och äldre, gravida i andra och tredje trimestern, samt medicinskt definierade riskgrupper med ökad risk för allvarlig sjukdom och död på grund av influensa.
  • att det särskilda vaccinationsprogrammet mot pneumokocker bör inkludera individer med vissa kroniska sjukdomar och individer med kraftigt nedsatt immunförsvar, då dessa grupper har en ökad risk för allvarlig eller livshotande sjukdom på grund av pneumokocker.
  • att det särskilda vaccinationsprogrammet mot tuberkulos bör inkludera barn under 18 år med familjeursprung i länder med ökad, hög eller särskilt hög förekomst av tuberkulos, då dessa grupper har en ökad risk att utsättas för smitta.

Utredningarna genomfördes inom ramen för ett regeringsuppdrag, först av Socialstyrelsen och därefter av Folkhälsomyndigheten. Förslagen baserades huvudsakligen på kunskapsunderlag framtagna av Socialstyrelsens expertgrupper (vilka även innehåller sammanfattningar av bedömningar gjorda av Socialstyrelsens sakkunniggrupper), samt hälsoekonomiska analyser utförda vid Folkhälsomyndigheten. I kunskapsunderlagen sammanfattades också Folkhälsomyndighetens förslag till uppföljningsplaner för de särskilda vaccinationsprogrammen.

Här nedanför hittar du de en lista över de underlag som låg till grund för Folkhälsomyndighetens förslag. Om du vill ta del av något underlag som inte går att ladda ner här, kontakta Folkhälsomyndigheten.

E-post till Folkhälsomyndigheten: info@folkhalsomyndigheten.se

Hepatit B

  • Hepatit B-vaccination till riskgrupper – Kunskapsunderlag
  • Hepatit B-vaccination som ett särskilt vaccinationsprogram – Hälsoekonomisk utvärdering

Influensa

Pneumokocksjukdom

Tuberkulos

Underlaget om pneumokocker uppdaterades 2021

Under våren 2021 genomförde Folkhälsomyndigheten en kompletterande hälsoekonomisk analys och bedömning om personer som är 75 år och äldre bör omfattas av ett särskilt vaccinationsprogram mot pneumokocksjukdom. Utredningen resulterade i två rapporter:

  • Hälsoekonomisk utvärdering av pneumokockvaccination som ett särskilt vaccinationsprogram för personer 75 år och äldre
  • Pneumokockvaccination som ett särskilt vaccinationsprogram för personer 75 år och äldre – Beslutsunderlag

Ett nytt vaccinationsprogram för riskgrupper infördes 2022

I januari 2022 beslutade regeringen om att införa ett särskilt vaccinationsprogram för riskgrupper mot pneumokockinfektion. Programmet trädde formellt i kraft den 1 mars 2022.

Vaccinationsprogrammet mot pneumokocker för riskgrupper