Jordbruksverket, Livsmedelsverket, Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Statens veterinärmedicinska anstalt har gemensamt tagit fram en strategi för arbetet med cryptosporidiuminfektion. Dokumentet listar de åtgärder som myndigheterna anser som särskilt angelägna för att minska risken för cryptosporidiuminfektion hos människa.

Bläddra och läs i publikationen längre ned

Sammanfattning

Cryptosporidium är en encellig parasit som kan infektera tarmsystemet hos både människor och djur och orsaka svår diarré. Det finns flera olika arter av Cryptosporidium. Detta strategidokument behandlar endast de arter som kan smitta människor. De viktigaste är C. hominis, som endast drabbar människa, samt zoonotiska C. parvum som finns hos framför allt idisslare som nötkreatur och får.

Parasiten utsöndras i höga halter med avföringen hos smittade individer och kan direkt efter utsöndringen infektera en ny individ när den sväljs. Infektionsdosen är låg. Den form av parasiten som utsöndras (oocystan) har en skyddande vägg som gör att den kan överleva länge i miljön. Oocystorna är motståndskraftiga mot klor i de koncentrationer som får användas i dricksvatten och bassängbad. Parasiten sprids bl.a. via förorenat dricksvatten eller bassängvatten och kan då orsaka stora utbrott, som de dricksvattenburna utbrotten i Östersund och Skellefteå år 2010–2011, då närmare 50 000 personer insjuknade av C. hominis. Parasiten har påvisats i utgående avloppsvatten i ett flertal studier och i utbrottet i Östersund var avloppsvatten den misstänkta smittkällan. Även djur är en potentiell smittkälla för parasiten, men med den kunskap vi har i dagsläget bedöms djur utgöra en låg risk som orsak till dricksvattenburna utbrott orsakade av Cryptosporidium i Sverige.

Cryptosporidium kan även spridas via förorenade livsmedel, från person till person eller vid direktkontakt med djur. Symtombilden hos människa karakteriseras av magont och vattentunna diarréer, ibland med ett långdraget förlopp. Infektionen läker som regel spontant, men hos individer med kraftigt nedsatt immunförsvar kan den bli kronisk, eftersom specifik behandling saknas. Sammantaget är Cryptosporidium ett viktigt smittämne att ta hänsyn till i frågor som gäller folkhälsa.

Den femåriga strategin beskriver de åtgärder som myndigheterna anser vara särskilt angelägna för att minska den inhemska incidensen av cryptosporidiuminfektion hos människa. Dessa åtgärder kommer att följas upp årligen i Zoonosrådet. Dokumentet kommer att uppdateras när ny relevant information erhålls.

Bläddra och läs

  • Författare: Socialstyrelsen
  • Utgivningsdatum: 2014-01-01
  • Antal sidor: 68
  • Artikelnummer: 2014-6-8