Folkhälsomyndigheten har genomfört ett nationellt tillsynsprojekt om inomhusmiljöfrågor i skolor, med fokus på ventilation och städning under 2014–2015. Projektet anordnades som en del av Folkhälsomyndighetens tillsynsvägledning gällande hälsoskydd enligt miljöbalken. Rapporten beskriver projektet samt presenterar de övergripande uppgifter från tillsynen som kommunernas miljökontor rapporterat in till Folkhälsomyndigheten. Projektet har bidragit till att öka möjligheten för många skolor att uppfylla miljöbalkens krav på inomhusmiljön gällande städning och ventilation genom att brister har uppmärksammats vid inspektioner av skolorna. På längre sikt leder detta till en förbättrad inomhusmiljö för barn och ungdomar i landets skolor.

Rapporten är främst en återkoppling till de miljökontor som deltagit i projektet. Även departement, andra myndigheter, nämnder och organisationer som arbetar inom miljö-, folkhälsa- och barn- och utbildningsområdet kan ha nytta av resultaten.

Bläddra och läs i publikationen längre ned

Sammanfattning

Folkhälsomyndigheten har genomfört ett nationellt tillsynsprojekt om inomhusmiljöfrågor i skolor, med fokus på ventilation och städning, under 2014– 2015. Miljökontor från 207 kommuner deltog i projektet och har utfört tillsyn på nära hälften av landets skolor. Projektet har bidragit till att öka möjligheten för många skolor att uppfylla miljöbalkens krav på inomhusmiljön gällande städning och ventilation genom att brister har uppmärksammats vid inspektionerna. På längre sikt leder detta till en förbättrad inomhusmiljö för barn och ungdomar i landets skolor.

Folkhälsomyndigheten anser att det stora underlaget ger en god övergripande bild av ventilationen och städningen i landets skolor. Resultaten från tillsynen är dock inte representativa för alla skolor i landet eftersom kommunernas deltagande var frivilligt och miljökontoren har valt vilka skolor de gjort tillsynsbesök på. Dessutom kan resultaten också ha påverkats av att olika miljökontor har olika resurser samt olika kunskap och erfarenhet av att inspektera inomhusmiljön i skolor.

Det sammanställda resultatet av tillsynen visar att städningen fungerar tillfredsställande i ca 80 procent av de inspekterade skolorna men att städningen behöver förbättras i en femtedel av skolorna. Flertalet skolor behöver förbättra städningen på hög höjd (påverkar mängden inandningsbara dammpartiklar i luften). Även städbarheten i lokalerna (hur lättstädade lokalerna är) behöver förbättras i många skolor. Resultaten visar också att de flesta skolor, ca 85 procent, hade en bra luftkvalitet, vilket är positivt, men att ca 15 procent av skolorna hade en dålig eller ganska dålig luftkvalitet. För att minska halten av pollen och mögelsporer inomhus behöver många skolor byta ventilationsfilter oftare, vilket är positivt för dem med astma och allergi.

Resultaten visar att arbetet med egenkontroll enligt miljöbalken i många fall inte fungerar samt att dokumenterad egenkontroll ofta saknas. Eftersom egenkontrollen är central i verksamhetsutövarens ansvar är det viktigt att de som driver skolorna i landet skaffar sig kunskap om miljöbalken och egenkontroll. Många miljökontor planerar och har regelbunden tillsyn av skolorna i landet, vilket ökar möjligheterna till ett kontinuerligt förbättringsarbete gällande egenkontroll på skolorna.

För att kunna bedriva bra tillsyn ställs stora krav på den enskilde miljöinspektörens kompetens och erfarenhet. Många miljöinspektörer som deltog i projektet bedömde att deras sakkunskap vad gäller städning och ventilation har ökat och att de genom deltagandet i projektet blivit bättre på att utöva tillsyn gällande både städning och ventilation i skolor. Folkhälsomyndighetens vägledning som togs fram och seminarierna som genomfördes fick generellt goda omdömen av deltagande miljökontor, vilket tyder på att vägledningen var relevant, av god kvalitet och gav stöd i tillsynen för miljöinspektörerna.

Bläddra och läs

  • Författare: Folkhälsomyndigheten
  • Utgivningsdatum: 2015-11-04
  • Antal sidor: 24
  • Artikelnummer: 15128