Denna rapport utgör en årlig lägesrapport avseende infektion med invasiva grupp-A-streptokocker i Sverige. Den används av laboratorier och smittskyddsenheter för att kunna jämföra den lokala lägesbilden med den nationella. Statistiken innefattar bland annat fallfrekvens, incidens, kliniska data, typningsinformation och diagnostiska prestanda.

Målgrupperna är framförallt landets Smittskyddsenheter, Infektionskliniker och kliniska laboratorier.

Bläddra och läs i publikationen längre ned

Sammanfattning

Allvarlig infektion orsakad av grupp A streptokocker (GAS) ökade markant under 2013. Totalt rapporterades 748 fall av invasiva GAS, vilket var en ökning med 28 procent jämfört med 2012 (584 fall). Detta är det högsta antalet rapporterade fall sedan sjukdomen blev anmälningspliktig 2004. Ökningen berodde främst på en spridning av en specifik GAS-typ ("emm1") som ökade från 29 till 38 procent av de typade fallen. Utöver emm1 var de vanligast förekommande typerna emm89, 28, 12, 4 och 3 (16, 14, 8, 6 respektive 6 procent).

Invasiv infektion orsakad av GAS drabbar framför allt äldre personer och nära en fjärdedel av fallen var över 80 år. Åldersgruppen 20–39 år stod dock för den största ökningen, från 69 till 103 fall mellan 2012 och 2013 (49 procents ökning), följt av gruppen 0–4 år, där antalet fall ökade med 44 procent (från 18 till 26 fall).

Bläddra och läs

  • Författare: Folkhälsomyndigheten
  • Utgivningsdatum: 2015-02-06
  • Antal sidor: 22
  • Artikelnummer: 15005