Invasiv infektion med betahemolytiska grupp A-streptokocker (GAS) är anmälningspliktig enligt smittskyddslagen och skall anmälas till smittskyddsläkaren i regionen och till Folkhälsomyndigheten. Sjukdomen blev anmälningspliktig den 1:a juli 2004.

Invasiva infektioner med betahemolyserande grupp A streptokocker (iGAS) 2021-2022

Under 2021 fortgick pandemin av covid-19 över hela världen. Många åtgärder med syfte att minska smittspridningen av covid-19 påverkade även spridningen och förekomsten av andra smittsamma sjukdomar. Även minskat resande och migration samt färre vårdbesök påverkade en rad sjukdomar. Läs om hur åtgärderna mot covid-19 kan ha påverkat spridningen av andra sjukdomar i årssammanfattningen.

Årssammanfattning smittsamma sjukdomar 2021

Sammanfattning och bedömning

Under säsongen 1 juli 2021 till och med 30 juni 2022 rapporterades 220 fall av invasiva infektioner med betahemolyserande grupp A streptokocker (iGAS) vilket motsvarar en incidens av 2,1 fall per 100 000 invånare (figur 1). Det är en ökning med 27 procent jämfört med föregående säsong 2020–2021 (173 fall, incidens 1,7) men incidensen är fortsatt betydligt lägre än innan pandemin.

Av de rapporterade fallen var 106 kvinnor (48 procent) och 114 män. Medianåldern var 54 år (spridning 1 till 97 år) för kvinnor och 67 år (spridning 0–97 år) för män. Liksom tidigare år rapporterades fler kvinnor än män med iGAS i åldersgrupperna 20 till 39 år (64 procent var kvinnor, n=28). Incidensen för alla fall var fortsatt högst för åldersgruppen 70 år och äldre (incidens 5,5, figur 2).

En klinisk anmälan finns för 77 procent av säsongens fall. Enligt dessa rapporterades 8 fall med barnsängsfeber, 6 fall med nekrotiserande fasciit (NF) och 1 fall av streptococcal toxic shock syndrome (STSS) jämfört med 10, 6 respektive 4 fall med dessa diagnoser föregående säsong. För övriga 149 fall angavs annan klinisk manifestation och det saknades uppgift om manifestation för 56 fall.

Incidensen av iGAS varierar både geografiskt inom landet och över tid (figur 1). Säsongen 2021–2022 varierade incidensen mellan 1,4 och 4,0 fall per 100 000 invånare i landets regioner. Den högsta incidensen rapporterades från regionerna Kalmar och Jönköping (incidens 4,0 respektive 3,5).

Under 2022 ingick insamling av iGAS-isolat inte i det nationella mikrobiella övervakningsprogrammet.

Figur 1. Antalet fall av iGAS per månad säsongerna (juli–juni) 2017–2018 till 2021–2022.

Diagrammet visar antal fall av invasiva GAS per månad säsongerna (juli-juni) 2017-2018 till 2021-2022. Likt föregående säsong shar antalet fall legat relativt stabilt på 31 fall per månad.

Figur 2. Incidensen av iGAS för åldersgrupper säsongerna (juli–juni) 2017–2018 till 2021–2022.

Diagrammet visar incidensen av iGAS för åldersgrupper säsongerna  (juli- juni) 2017-2018 till 2021-2022. Efter minskningen i incidens för i stort sett alla åldersgrupper de två tidigare säsongerna ses ingen större ändring i incidensen för säsongen 2021-2022.

Läs mer