Invasiv infektion med betahemolytiska grupp A-streptokocker (GAS) är anmälningspliktig enligt smittskyddslagen och skall anmälas till smittskyddsläkaren i landstinget och till Folkhälsomyndigheten. Sjukdomen blev anmälningspliktig den 1:a juli 2004.

Invasiva infektioner med betahemolyserande grupp A streptokocker (iGAS) 2020-2021

Under 2020 pågick pandemin av covid-19 över hela världen. Många åtgärder med syfte att minska smittspridningen av covid-19 vidtogs i Sverige, vilka även påverkade spridningen av andra smittsamma sjukdomar. Dessutom minskade resandet och migrationen vilket påverkade en rad sjukdomar. Läs om hur åtgärderna mot covid-19 kan ha påverkat spridningen av andra sjukdomar i årssammanfattningen.

Sammanfattning och bedömning

Under säsongen 1 juli 2020 till och med 30 juni 2021 rapporterades 173 fall av invasiva infektioner med betahemolyserande grupp A streptokocker (iGAS) vilket motsvarar en incidens av 1,7 fall per 100 000 invånare (figur 1). Det är en minskning med 67 procent jämfört med säsongen 2019-20 (525 fall, incidens 5,1) och 78 procent jämfört med säsongen 2018-2019. Incidensen är den lägsta som rapporterats de senaste 10 säsongerna.

Av de rapporterade fallen var 102 kvinnor (59 procent) och 71 män. Medianåldern bland fallen var 56 år (spridning 0 till 97 år). Liksom tidigare år rapporterades fler kvinnor än män med iGAS i åldersgrupperna 20 till 39 år (60 procent var kvinnor, n=27). Incidensen var högst för åldersgruppen 70 år och äldre (incidens 3,9). Minskningen av incidensen sågs i alla åldersgrupper (figur 2).

En klinisk anmälan fanns för 73 procent av säsongens fall. Enligt dessa rapporterades 10 fall med barnsängsfeber, 6 fall med nekrotiserande fasciit (NF) och 4 fall av streptococcal toxic shock syndrome (STSS) jämfört med 28, 38 respektive 25 fall med dessa diagnoser föregående säsong. För övriga 103 fall angavs annan klinisk manifestation och det saknades uppgift om manifestation för 3 fall. Resultaten indikerar en minskning av andelen fall med NF och STSS under säsongen 2020-2021 medan andelen fall med barnsängsfeber var jämförbar med tidigare säsonger. Eftersom klinisk anmälan saknas i många fall och detaljerad information ofta saknas i befintliga anmälningar är dessa bedömningar dock osäkra.

Incidensen av iGAS varierar både geografiskt inom landet och över tid. Säsongen 2020-2021 varierade incidensen mellan 0 och 3,0 fall per 100 000 invånare i landets regioner. Den högsta incidensen rapporterades från Halland och Värmland (incidens 3,0 respektive 2,5).

Under perioden februari till april 2021 emm-typades isolat från 23 av totalt 34 (68 procent) rapporterade fall under perioden. De vanligast förekommande typerna var emm89 och emm4 (30 respektive 17 procent; figur 3). Trots få typade isolat jämfört med tidigare säsonger sågs en minskning av andelen emm1 under 2020-2021. Typ emm1 har historiskt sett varit mer associerad med allvarligare klinisk manifestation som NF och STSS.

Läs mer

Figur 1. Antal fall av invasiva GAS per månad säsongerna (juli-juni) 2016–2017 till 2020-2021.

Diagrammet visar antal fall av invasiva GAS per månad säsongerna (juli-juni) 2016–2017 till 2020-2021. Säsongen 2020-2021 har antalet fall legat relativt stabilt runt 14 fall per månad och olikt tidigare säsonger ses ingen tydlig topp i början av året.

Källa: Folkhälsomyndigheten

Figur 2. Incidensen av iGAS för åldersgrupper säsongerna (juli-juni) 2011–2012 till 2020-2021.

Diagrammet visar incidensen av iGAS för åldersgrupper säsongerna (juli-juni) 2011–2012 till 2020-2021. En stor minskning av incidensen sågs redan säsongen 2019-20 för nästan alla åldergrupper och säsongen 2020-21 ses en fortsatt minskning av incidensen i alla åldersgrupper.

Källa: Folkhälsomyndigheten

Figur 3. Typfördelning bland invasiva GAS under månaderna februari-april säsongerna 2016-2017 till 2020-2021.

Stapeldiagram som visar typfördelning bland invasiva GAS under månaderna februari-april säsongerna 2016-2017 till 2020-2021.