Hälsoekonomisk utvärdering: Pneumokockvaccination som särskilt vaccinationsprogram

Underlaget är en hälsoekonomisk analys som undersöker kostnadseffektiviteten av att införa pneumokockvaccination i ett särskilt vaccinationsprogram till riskgrupper jämför med ingen vaccination.

Den hälsoekonomiska analysen är en del av myndighetens regeringsuppdrag ”Vaccin mot pneumokocker till riskgrupper - beslutsunderlag för ändring av nationella vaccinationsprogram”. Underlaget riktar sig i huvudsak till berörda personer vid Regeringskansliet, men även till landsting och andra myndigheter.

Reviderad utgåva april 2016.

Bläddra och läs i publikationen längre ned

Sammanfattning

Resultaten i den hälsoekonomiska utvärderingen visar att är det en kostnadseffektiv strategi att införa pneumokockvaccination i ett särskilt vaccinationsprogram för medicinska riskgrupper med ökad risk för allvarlig och livshotande pneumokocksjukdom, jämfört med att inte vaccinera.

Analysen är gjord med avseende på tre riskgrupper (som dock överlappar i viss mån på grund av ålder):

  • individer med tillstånd som innebär nedsatt immunförsvar (här kallade immunsupprimerade)
  • individer med vissa tillstånd och kroniska sjukdomar som leder till ökad risk för allvarlig eller livshotande sjukdom (här kallade kroniskt sjuka)
  • individer över 65 år.

Analysen bygger på en beslutträdsmodell där individen kan vara vaccinerad eller ovaccinerad. I modellen följs en kohort i 5 år. Risken att insjukna skiljer sig både utifrån ålder och riskgruppstillhörighet, och är högst för de immunsupprimerade. Analysen tar hänsyn till direkta kostnader i form av vaccination och sjukvårdskostnader vid sjukdom, samt indirekta kostnader i form av produktionsförlust vid sjukdom eller vaccination. Resultaten presenteras även utan indirekta kostnader.

Den hälsoekonomiska analysen visar att ett införande av vaccination för immunsupprimerade riskgrupper är en dominant strategi jämfört med att inte vaccinera, det vill säga att vaccination har en bättre effekt mätt i kvalitetsjusterade levnadsår (QALY) till en lägre kostnad. För kroniskt sjuka och individer över 65 år är kostnaden per vunnet QALY cirka 1 000 kronor respektive 380 000 kronor jämfört med att inte vaccinera.

Ett införande av vaccination till medicinska riskgrupper innebär att drygt 50 procent av alla över 65 år kommer erbjudas vaccination i det särskilda vaccinationsprogrammet. En subanalys av att vaccinera i övrigt friska individer över 65 år visar att kostnaden per vunnet QALY är hög (2,5–5,8 miljoner kronor), till följd av att risken att insjukna är lägre för friska individer och därmed inte är en kostnadseffektiv strategi att införa vaccination till i övrigt friska individer över 65 år i ett särskilt vaccinationsprogram.
Känslighetsanalyser visar att resultaten i huvudsak är robusta i samtliga riskgrupper. Störst påverkan på resultaten har förändringar i antaganden om skyddseffekt av vaccin, antalet vårddagar samt behov av extrabesök för administrering av vaccin.

Givet ett pris på PCV13 och PPV23 som ligger 20 procent1 respektive 30 procent (1) lägre än listpris, skulle ett införande av pneumokockvaccination i ett särskilt vaccinationsprogram för immunsupprimerade och kroniskt sjuka innebära en ökad kostnad med cirka 43 miljoner kronor samt en kostnadsbesparing till följd av minskad vårdkonsumtion med knappt 9 miljoner kronor under första året, jämfört med ingen vaccination.

Bläddra och läs

  • Författare: Folkhälsomyndigheten
  • Utgivningsdatum: 2016-04-22
  • Antal sidor: 37
  • Artikelnummer: 16018

Öppna publikationen

Gå till toppen av sidan