Ny information som tillkommit efter att denna rapport gavs ut:

Det finns ingen risk för överföring av hiv vid sexuella kontakter, om personen med en hivinfektion har välbehandlad hiv, även då kondom inte används. Det visar den senaste forskningen om smittsamhet vid behandlad hivinfektion. Därmed finns det numera inga krav på att en person med välbehandlad hiv informerar sina sexualpartner om hivinfektionen. Det är alltid den behandlande läkaren som gör den medicinska bedömningen och anpassar förhållningsreglerna. För mer information se Smittsamhet vid behandlad hivinfektion. (2019-11-19)

Om Tillämpning av smittskyddslagens förhållningsregler

Denna rapport har tagits fram som en del av ett regeringsuppdrag kring hiv och smittsamhet. Rapporten bygger på två enkätundersökningar; en med 318 personer som lever med hiv och en med 87 infektionsläkare som har behandlingsansvar för hivpatienter.

Rapporten kan bidra till att aktualisera och uppmärksamma personer som lever med hiv, infektionsläkare, preventörer och en bredare allmänhet på den minimala risken för hivöverföring vid behandlad hivinfektion. Resultaten har potential att påverka livssituationen för personer som lever med hiv genom ökad möjlighet till prövning av de individuella förhållningsreglerna. Dessutom kan rapporten bidra till en diskussion om smittskyddslagens praktiska tillämpning.

Läs och bläddra i denna publikation längre ned

Sammanfattning

Syftet med enkätundersökningarna var att följa upp vilken betydelse kunskapsunderlaget "Smittsamhet vid behandlad hivinfektion" haft på de förhållningsregler som behandlande läkare ger med stöd av smittskyddslagen till personer med hivinfektion. Kunskapsunderlaget togs fram av Smittskyddsinstitutet, tillsammans med Referensgruppen för antiviral terapi (RAV) år 2013 och i detta konstaterades att hiv i dag är en behandlingsbar kronisk infektion med mycket låg smittsamhet om kriterierna för en välinställd behandling är uppfyllda.
Under hösten 2017 genomfördes två enkätundersökningar, en bland personer som lever med hiv och en bland infektionsläkare. Resultaten från enkätundersökningarna visade att:

 • Kunskapen om minimal risk för överföring vid behandlad hivinfektion är hög bland de behandlande läkarna.
 • 83 procent av läkarna har meddelat hivpatienter undantag från informationsskyldigheten vid sexuella kontakter.
 • Det är ovanligt att på infektionsklinikerna ha skriftliga rutiner för vad som ska tas upp i mötet med hivpatienter eller rutiner för att bedöma risken för hivöverföring.
 • Majoriteten av personerna som lever med hiv (84 procent) uppfattar att de fått förhållningsregler av sin behandlande läkare.
 • Sex av tio personer som lever med hiv uppger att de har haft ett samtal kring möjligheten att få undantag från informationsskyldigheten. Läkaren lyfte oftare frågan än vad patienter gjorde.
 • Behandlande läkare har en särställning som informationskälla och samtalspartner för personer som lever med hiv.
 • Infektionsklinikerna behöver systematiskt analysera och kontinuerligt följa upp hur smittskyddslagen följs, samt hur ett likvärdigt bemötande av personer som lever med hiv säkerställs.

Läs mer

Uppdrag, uppföljning av kunskapsunderlag om smittsamhet vid behandlad hivinfektion (rapport för hela regeringsuppdraget)

Smittsamhet vid behandlad hivinfektion (kunskapsunderlag)

Bläddra och läs

 • Författare: Folkhälsomyndigheten
 • Utgivningsdatum: 2018-02-28
 • Antal sidor: 74
 • Artikelnummer: 18015