Denna rapport analyserar kunskapsläget för uppföljningstid efter hivexposition och ger rekommendationer för uppföljningstid för hivtestning.

Rapporten riktas till personal inom hälso- och sjukvård samt övriga mottagningar där hivtestning tillhandahålls.

Bläddra och läs i publikationen längre ned

Sammanfattning

Under 2014 genomförde Folkhälsomyndigheten och Referensgruppen för antiviral terapi (RAV) en genomgång och analys av kunskapsläget för uppföljningstider efter hivexposition. Resultaten diskuterades under en workshop i november 2014 vid Folkhälsomyndigheten med deltagare från Folkhälsomyndigheten och andra myndigheter, RAV, smittskyddsläkare, infektionsläkare och laboratorieläkare.

Med stöd av aktuellt kunskapsläge rekommenderar Folkhälsomyndigheten i april 2015 följande uppföljningstider efter hivexposition.

Hivtestning med laboratoriebaserade kombinationstester

För att utesluta hivinfektion vid negativt testresultat rekommenderas sex veckors uppföljningstid efter misstänkt hivexposition, eller efter avslutad PEP/PrEPprofylax. Ungefär hälften av alla hivsmittade personer testar positivt redan två veckor efter smitta.

Hivtestning med snabbsvarstester

För att utesluta hivinfektion vid negativt testresultat rekommenderas åtta veckors uppföljningstid efter misstänkt hivexposition, eller efter avslutad PEP/PreEPprofylax. Ungefär hälften av alla hivsmittade personer testar positivt fyra veckor efter smitta. Med snabbsvarstester avses patientnära testning, där hivundersökning kan utföras direkt på en vårdmottagning och resultatet kan meddelas snabbt. Så kallade hemtester rekommenderas inte.

Hivtestning vid misstanke om hiv-2-exposition

För att utesluta hiv-2-infektion vid negativt testresultat rekommenderas tolv veckors uppföljningstid efter misstänkt hiv-2-exposition. Rekommendationen gäller för både laboratoriebaserade kombinationstester och tester med snabbsvar. Hivtestning vid misstanke om akut sjukdom orsakad av hiv Vid misstanke om akut sjukdom orsakad av hiv (primär hivinfektion) eller annan misstanke om mycket nylig smitta rekommenderas omgående analys med laboratoriebaserade tester, eftersom snabbsvarstester inte ger tillförlitliga svar i denna sjukdomsfas.

Hivtestning av barn fött av hivinfekterad mor

Barn fött av hivinfekterad mor HIV-RNA-testas vid 0-3 dagars, 6 veckors samt ≥ 4 månaders ålder för att utesluta hivinfektion. Vid 20-24 månaders ålder rekommenderas test för att bekräfta att HIV-antikroppar inte kan påvisas.

Bläddra och läs

  • Författare: Folkhälsomyndigheten
  • Utgivningsdatum: 2015-04-13
  • Antal sidor: 22
  • Artikelnummer: 15026