Alkohol, narkotika och våld i nära relationer – det breda förebyggande arbetet behövs

Lyssna

Faktabladet sammanfattar resultaten från en kartläggande litteraturöversikt av forskning om samband mellan alkohol- eller narkotikabruk och våld i nära relationer och en kompletterande analys av svenska data om sambandet mellan alkoholkonsumtion och våld i nära relationer.

Översikten visar att alkohol kan öka risken för våld i nära relationer, men att en rad andra faktorer bidrar till sambandet. Översikten visar också att narkotikans betydelse för våld i nära relationer är oklar på grund av att få studier är gjorda. En kompletterande analys av svenska data bekräftar att arbetet med att förebygga våld i nära relationer behöver beakta både substansbruk och andra faktorer som är kopplade till kvinnors och mäns livsvillkor och levnadsförhållanden.

Studierna som sammanfattas i faktabladet syftar till att öka kunskapen om hur ett förebyggande arbete kan bidra till att minska ANDT-relaterad ojämlikhet i hälsa. Målgruppen för publikationen är samordnare av förebyggande arbete för ANDT och våld i nära relationer.

Relaterad läsning

Betydelsen av alkohol och narkotika för våld i nära relationer – En kartläggande litteraturöversikt

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Antal sidor: 2
Artikelnummer: 20208