Betydelsen av alkohol och narkotika för våld i nära relationer – En kartläggande litteraturöversikt

Lyssna

Den här rapporten presenterar en kartläggande litteraturöversikt av forskning om samband mellan alkohol- eller narkotikabruk och våld i nära relationer. Bruk av alkohol och narkotika pekas ofta ut som en orsak till våld. Det saknas dock aktuella sammanställningar av studier som specifikt studerar sambanden mellan alkohol eller narkotika och våld i nära relationer i den allmänna befolkningen.

Resultaten från litteraturöversikten visar att alkohol kan öka risken för våld i nära relationer, men att en rad andra faktorer bidrar till sambandet. Översikten visar också att narkotikans betydelse för våld i nära relationer är oklar på grund av att få studier är gjorda. Eftersom kunskapsläget är oklart, behöver arbetet med att förebygga mäns våld mot kvinnor, och våld i andra nära relationer, beakta både substansbruk och andra faktorer som är kopplade till kvinnors och mäns livsvillkor och levnadsförhållanden.

Översikten syftar till att öka kunskapen om hur ett förebyggande arbete kan bidra till att minska ANDT-relaterad ojämlikhet i hälsa. Målgruppen för publikationen är samordnare av förebyggande arbete för ANDT och våld i nära relationer.

Relaterad läsning

Alkohol, narkotika och våld i nära relationer – det breda förebyggande arbetet behövs

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Antal sidor: 52
Artikelnummer: 20209