Att mäta ojämlikhet i hälsa i befolkningen – Kartläggning, analys och rekommenderade mått

Lyssna

Målet för den nationella folkhälsopolitiken är ”att skapa samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen och sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation”. Den här rapporten beskriver vad ojämlikhet i hälsa innebär och hur det kan mätas, både med utgångspunkt i den vetenskapliga litteraturen och hur man gör i andra länder. Syftet är att ge kunskap kring hur vi statistiskt kan mäta om vi är på väg att nå det övergripande målet för den nationella folkhälsopolitiken.

Rapporten är omfattande och bitvis av teknisk natur och lämpar sig för de som är intresserade av att fördjupa sig i kvantitativa mått för att mäta ojämlikhet i hälsa. Olika statistiska mått som beskrivs i vetenskaplig litteratur testas på data från de enkäter och register vi använder för att följa hälsan och dess förutsättningar i befolkningen. Rapporten avslutas med förslag kring vilka mått som är tillämpliga vid olika typer av frågor och datakällor samt hur måtten bör kombineras för att bidra till en helhetsbild.

Relaterad läsning

Att mäta ojämlikhet i hälsa i praktiken – Val av statistiska mått

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Antal sidor: 56
Artikelnummer: 22302