Årsredovisning 2022

Lyssna

Folkhälsomyndighetens uppgift är att främja en god och jämlik hälsa, förebygga sjukdomar och skador, verka för ett effektivt smittskydd och skydda befolkningen från olika former av hälsohot. Särskild vikt ska fästas vid de grupper som löper störst risk att drabbas av ohälsa. Vi måste ständigt uppdatera vår kunskap om befolkningens hälsa för att utvärdera insatser och prioritera rätt för framtiden.

Verksamhetsområdena är nya för 2022. Varje område introduceras kort utifrån uppdrag, kostnader, utveckling inom området (där relevant) och fokus och resultat för året. Vi har gjort en kvalitativ bedömning inom flera av de nya verksamhetsområdena.

Vårt arbete har även under 2022 till stor del präglats av covid-19-pandemin. Till följd av befolkningens ökande immunitet och tack vare en hög vaccinationstäckning har fokus förflyttas från omfattande smittskyddsåtgärder för hela befolkningen och samhällets alla aktörer till riktade insatser mot de miljöer och grupper i samhället som riskerar de allvarligaste konsekvenserna av covid-19. Under pandemin har det blivit tydligt att de grupper som redan före pandemin hade förhöjd risk för ohälsa har drabbats mest, både direkt och indirekt.

Relaterad läsning

Folkhälsomyndighetens styrdokument

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Antal sidor: 114
Artikelnummer: 22274