Barn med funktionsnedsättning – livsvillkor, levnadsvanor och hälsa – Resultat från studien Skolbarns hälsovanor 2021/2022

Lyssna

Denna rapport svarar på frågorna: Hur mår barn med en långvarig sjukdom, funktionsnedsättning eller annat långvarigt hälsoproblem jämfört med andra barn? Hur har barnen det i skolan och vilka levnadsvanor har de?

Resultaten bygger på studien Skolbarns hälsovanor 2021/22 där närmare 42 000 barn i åldrarna 11, 13 och 15 år deltog. Av dessa har 28 procent en långvarig sjukdom, funktionsnedsättning eller annat långvarigt hälsoproblem, fastställd av läkare.

Enkäten Skolbarns hälsovanor besvaras endast av barn i ordinarie grundskola. Det innebär att barn som går i anpassad grundskola eller specialskola inte deltar och därmed inte ingår i denna rapport.

Rapporten är en del av Folkhälsomyndighetens uppdrag att analysera utvecklingen av hälsan och hälsans bestämningsfaktorer och hur dessa fördelas efter kön, etnisk eller kulturell bakgrund, socioekonomisk tillhörighet, sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck, funktionsnedsättning och ålder.

Relaterad läsning

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Antal sidor: 15
Artikelnummer: 23250