Barn och unga upplever klimatoro – Ett kunskapsstöd om klimatoro hos barn och unga

Lyssna

Klimatoro är vanligt bland barn och unga – en naturlig reaktion på ett verkligt hot. Vuxenvärlden och samhället behöver bidra till att hantera denna oro så att barn och ungas psykiska hälsa stärks. Exempelvis genom att de tydligt visar att de har ansvar för att hantera klimatkrisen och aktivt agerar för att bidra till lösningar, samt göra barn och unga delaktiga.

I detta faktablad sammanfattar vi en internationell kartläggande litteraturöversikt om barns och ungas klimatoro och kompletterar med data över klimatoro hos barn i Sverige. Vi lyfter även hur Världshälsoorganisationen (WHO) och Europeiska miljöbyrån (EEA) rapporterar inom området.

Faktabladet riktar sig till tjänstepersoner och beslutsfattare som arbetar med barns och ungas psykiska hälsa på nationell, regional och lokal nivå.

Relaterad läsning

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Antal sidor: 3
Artikelnummer: 23026