Det finns många sätt att mäta befolkningens psykiska hälsa eller ohälsa. Frågor om självskattad hälsa och välbefinnande syftar till att spegla såväl fysiskt, psykiskt som socialt välbefinnande och kan därför användas som ett mått på psykisk hälsa. På dessa sidor används både frågor om självskattad hälsa och förekomsten av psykiska och somatiska besvär för att beskriva den psykiska hälsan i Sverige.

Samtliga siffror kommer från undersökningen Skolbarns hälsovanor (barn i åldrarna 11, 13 och 15) och den nationella folkhälsoenkäten (vuxna 16–84 år). Mer statistik finns i FolkhälsoStudio och Folkhälsodata.