Barnvaccinationsprogrammets hållbarhet under den tidiga covid-19-pandemin i Sverige – en tvärsnittsundersökning av barnhälsovårdens arbete

 • Publicerad: 16 december 2020
 • Artikelnummer: 20221
 • Folkhälsomyndigheten

Sammanfattning

Världshälsoorganisationen WHO rekommenderade tidigt under covid-19-pandemin att prioritera vaccinationer enligt program under pandemin.

Alla 21 barnhälsovårdsenheter i landet har svarat på en enkät som tillsammans med data ur vaccinationsregistret visar att det svenska barnvaccinationsprogrammet hittills är hållbart under den aktuella covid-19-pandemin.

Om publikationen

 • Sveriges barnhälsovårdsorganisation och vaccinationsprogram har tidigare visat sig vara robusta och hållbara. Undersökningen gjordes för att se om denna robusthet kvarstår under den aktuella pandemin av covid-19.
 • Resultaten är tänkta att kunna användas för att visa vad som fungerar med det svenska barnvaccinationsprogrammet och vad som kan förbättras under en kris. Resultaten kan också informera andra länder om vad som varit underlättande faktorer och vad som är potentiella hinder för att upprätthålla hög vaccinationstäckning i Sverige.
 • Målgruppen för undersökningen är barnhälsovården samt beslutsfattare nationellt och internationellt.
 • Enheten för vaccinationsprogram på Folkhälsomyndigheten har genomfört undersökningen.

Folkhälsomyndigheten

Sören Andersson

Enhetschef, Enheten för vaccinationsprogram Folkhälsomyndigheten

Bakgrund

Vaccinationsprogram runt om i världen riskerar att påverkas negativt av covid-19-pandemin, med utbrott av sjukdomar som annars kan förebyggas av vaccinationer som följd. Världshälsoorganisationen WHO rekommenderade tidigt under pandemin att prioritera vaccinationer enligt program. Folkhälsomyndigheten kommunicerade detta vidare inom Sverige via centrala barnhälsovårdsteamen (CBHV) till aktuella professioner. Hittills under 2020 (till och med juni 2020), har antal vaccinerade barn och vaccinationstäckningen hos barn yngre än 2 år i Sverige visat sig stabila jämfört med föregående år.

Folkhälsomyndigheten har tillfrågat landets CBHV-team med syfte att undersöka hållbarheten i det svenska nationella vaccinationsprogrammet för barn upp till fem års ålder under den tidiga fasen av pandemin av covid-19.

Metod

Detta var en tvärsnittsstudie via en webbaserad enkät baserad på WHO:s ramverk GRISP (Global Routine Immunization Strategies and Practices) med fokus på vaccinationer. Enkäten skickades till alla regionala barnhälsovårdsenheter (N=21) i Sverige. Framför allt är resultaten deskriptiva men en kvalitativ innehållsanalys utfördes av de öppna svaren.

Resultat

Svarsfrekvensen var 100 procent. Det fanns god tillgång till vaccin under studieperioden. Första hembesöken kunde genomföras i lika stor utsträckning som tidigare. Däremot kunde inte föräldragruppsträffar genomföras. Under vissa perioder rapporterades brist på personal och viss utrustning och avbokningar av besök av familjerna själva i större utsträckning än innan pandemin.

Den redan etablerade robusta barnhälsovårdsorganisationen som finns i landet beskrevs vara en underlättande faktor för att upprätthålla den höga vaccinationstäckningen. Organisationen innebär att CBHV-teamen har en samlande roll mellan BVC och myndigheter.

Figur 1a-e illustrerar dessa resultat utifrån de svar som inkommit.

Figur 1a. Vaccinationer har kunnat genomföras enligt barnvaccinationsprogrammet.

Figuren visar respondenternas svar på denna fråga där man kryssat i en siffra från 1-10. Siffran 1 motsvarar svaret Inte alls och siffran 10 motsvarar svaret Som förut. I figuren ses att drygt 60 % svarat siffran 10, knappt 30 % har svarat siffran 9 och knappt 10 % svarat siffran 8.

Figur 1b. Hela barnhälsovårdsprogrammet har kunna följas.

Figuren visar respondenternas svar på denna fråga där man kryssat i en siffra från 1-10. Siffran 1 motsvarar svaret Inte alls och siffran 10 motsvarar svaret Som förut.
I figuren ses att knappt 10 % har svarat siffran 10, knappt 20 % har svarat siffran 9, cirka 35 % har svarat siffran 8, knappt 30 % har svarat siffran 7 och några enstaka har svarat siffran 3 och siffran 1.

Figur 1c. Första hembesöket har kunna genomföras.

Figuren visar respondenternas svar på denna fråga där man kryssat i en siffra från 1-10. Siffran 1 motsvarar svaret Inte alls och siffran 10 motsvarar svaret Som förut.
I figuren ses att knappt 20 % svarat siffran 10, cirka 25 % har svarat siffran 9, cirka 25 % har svarat siffran 8, knapt 10 % har svarat siffran 7, knappt 10 % har svarat siffran 6, 5 % har svarat siffran 3 och 5 % har svarat siffran 1.

Figur 1d. Föräldragrupper har kunnat äga rum.

Figuren visar respondenternas svar på denna fråga där man kryssat i en siffra från 1-10. Siffran 1 motsvarar svaret Inte alls och siffran 10 motsvarar svaret Som förut.
I figuren ses att cirka 5 % svarat siffran 5, cirka 5 % har svarat siffran 4, cirka 5 % har svarat siffran 3, cirka 35 % har svarat siffran 2 och nästan 60 % har svarat siffran 1.

Figur 1e. Avbokningar av familjerna av BVC-besök har skett i större utsträckning än vanligt.

Figuren visar respondenternas svar på denna fråga där man kryssat i en siffra från 1-10. Siffran 1 motsvarar svaret Inte alls och siffran 10 motsvarar svaret Väldigt mycket.
I figuren ses att cirka 5 % har svarat siffran 9, cirka 10 % har svarat siffran 8, cirka 25 % har svarat siffran 7, cirka 8 % har svarat siffran 6, cirka 8 % har svarat siffran 6, knappt 15 % har svarat siffran4, drygt 35 % har svarat siffran 3 och knappt 5 % har svarat siffran 1.

Diskussion

Trots periodvis brist på personal och fler avbokningar än vanligt av familjers besök har vaccinationsprogrammet kunnat bibehållas i Sverige genom en robust organisation, fungerande vaccinförsörjning, smidig kommunikation och följsamhet kring nationella riktlinjer för prioritering av vaccinationer under den första delen av pandemin av covid-19.

Referenser

 1. https://www.who.int/news/item/31-08-2020-in-who-global-pulse-survey-90-of-countries-report-disruptions-to-essential-health-services-since-covid-19-pandemic

 2. https://www.who.int/immunization/diseases/measles/statement_missing_measles_vaccines_covid-19/en/

 3. WHO. At least 80 million children under one at risk of diseases such as diphtheria, measles and polio as COVID-19 disrupts routine vaccination efforts, warn Gavi, WHO and UNICEF. https://www.who.int/news/item/22-05-2020-at-least-80-million-children-under-one-at-risk-of-diseases-such-as-diphtheria-measles-and-polio-as-covid-19-disrupts-routine-vaccination-efforts-warn-gavi-who-and-unicef

 4. Svenska yle. Färre har vaccinerats i år än tidigare – THL:s Salminen: Det här är mycket, mycket oroväckande. https://svenska.yle.fi/artikel/2020/05/14/farre-har-vaccinerats-i-ar-an-tidigare-thls-salminen-det-har-ar-mycket-mycket

 5. Abbas K et al. Routine childhood immunisation during the COVID-19 pandemic in Africa: a benefit-risk analysis of health benefits versus excess risk of SARS-CoV-2 infection. The Lancet Global health. 2020;8(10):e1264-e72.

 6. Europe WHO. Guidance on routine immunization services during COVID-19 pandemic in the WHO European Region, 20 March 2020 (produced by WHO/Europe). https://www.euro.who.int/en/health-topics/communicable-diseases/rotavirus/publications/2020/guidance-on-routine-immunization-services-during-covid-19-pandemic-in-the-who-european-region,-20-march-2020-produced-by-whoeurope

 7. Folkhälsomyndigheten. Information till BHV och elevhälsan om vaccinationer. https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/COVID-19/information-till-varden/information-till-bvc-och-elevhalsan/

 8. Barnhälsovård Rikshandboken. https://www.rikshandboken-bhv.se/for-bhv/aktuellt-i-barnhalsovarden/rekommendationer-for-barnhalsovard-under-covid-19-pandemin/

 9. Barnhälsovård Rikshandboken. https://www.rikshandboken-bhv.se/metoder--riktlinjer/professioner-inom-bhv/centrala-barnhalsovardteam-cbhv-team/

 10. Folkhälsomyndigheten. Barnvaccinationsprogrammet stabilt under pandemin https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2020/oktober/barnvaccinationsprogrammet-stabilt-under-pandemin/
 11. WHO. Global Routine Immunization Strategies and Practices (GRISP). https://www.who.int/immunization/programmes_systems/policies_strategies/GRISP/en/

Barnvaccinationsprogrammets hållbarhet under den tidiga covid-19-pandemin i Sverige – en tvärsnittsundersökning av barnhälsovårdens arbete

Lyssna

Världshälsoorganisationen WHO gick tidigt under covid-19-pandemin ut med rekommendationer kring prioritering av vaccinationer enligt program under pandemin. Alla 21 barnhälsovårdsenheter i landet har svarat på en enkät som tillsammans med data ur vaccinationsregistret visar att det svenska barnvaccinationsprogrammet hittills är hållbart under den aktuella covid-19-pandemin.

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Artikelnummer: 20221