Covid-19 hos förskole- och skolbarn – En jämförelse mellan Finland och Sverige

Lyssna

Skolstängningar har liten påverkan på antalet fall av covid-19 bland barn. Barn utgör ingen riskgrupp för att bli allvarligt sjuk vid covid-19 och spelar troligen en liten roll i smittspridningen, även om ytterligare studier av detta behövs. De negativa effekterna av en skolstängning måste därför noga vägas mot eventuella positiva effekter på minskad spridning av SARS-CoV-2 i samhället.

Rapporten jämför effekterna av de olika strategierna i Finland och Sverige avseende skolor, på spridningen av SARS-CoV-2. Den kan användas som ett kunskapsunderlag vid ställningstagande till om skolstängning är aktuell.

Engelsk version: Covid-19 in schoolchildren – A comparison between Finland and Sweden

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Antal sidor: 16
Artikelnummer: 20108