Det är viktigt att förebygga psykisk ohälsa bland äldre

Lyssna

Psykisk ohälsa bland äldre är vanligt. Ändå uppmärksammas det inte tillräckligt av vare sig personal, äldre eller närstående. Många får därför inte rätt hjälp i rätt tid. Här hittar du en lägesbild av förekomst av och sociala skillnader i psykisk hälsa och behandling, samt exempel på åtgärder som främjar psykiskt välbefinnande och förebygger psykisk ohälsa bland äldre.

Viktiga områden är att:

  • Öka kunskaper om psykisk ohälsa bland äldre och deras anhöriga och bland de aktörer som möter äldre för att upptäcka riskfaktorer och stärka friskfaktorer hos äldre.
  • Öka fokus på faktorer som kan förebygga psykisk ohälsa: Social gemenskap och socialt stöd, fysisk aktivitet, goda matvanor och meningsfullhet i vardagen är viktiga faktorer för ett hälsosamt åldrande och kan bidra till att förebygga psykisk ohälsa.
  • Viktiga aktörer kan minska psykisk ohälsa genom att arbeta förebyggande. Primärvården har en viktig roll i att identifiera symtom på psykisk ohälsa och säkerställa att rätt behandling kan sättas in i rätt tid. Även äldreomsorgen är viktiga för att identifiera tidiga symtom, men också för att erbjuda aktiviteter och insatser som syftar till att minska ensamhet och möjliggöra hälsosamma levnadsvanor. De kan exempelvis möjliggöra fysisk aktivitet, erbjuda näringsrik mat, utbilda äldre i digital teknik och arbeta för att minska ensamhet.

Relaterad läsning

Kunskapsstöd om äldres psykiska hälsa. I broschyren från fördjupas information från faktabladet och källor redovisas: Psykisk ohälsa vanligt bland personer 65 år eller äldre – men det går att förebygga

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Antal sidor: 2
Artikelnummer: 21195