Psykisk ohälsa vanligt bland personer 65 år eller äldre – men det går att förebygga – Ett kunskapsstöd om äldres psykiska hälsa

Lyssna

Psykisk ohälsa bland äldre är vanligt, men uppmärksammas inte tillräckligt. Både primärvården och äldreomsorgen är viktiga för att arbeta förebyggande och tidigt upptäcka symtom. I det här kunskapsunderlaget hittar du en lägesbild och exempel på åtgärder som främjar psykiskt välbefinnande och förebygger psykisk ohälsa bland äldre.

Det finns även stora skillnader i psykisk hälsa mellan olika grupper. Bland de äldre som oftare mår psykiskt dåligt finns kvinnor, de med sämre ekonomi och de som bor ensamma. Vidare är tillgången till behandling ojämlik. Äldre är den åldersgrupp som mest sällan får specialiserad psykiatrisk vård. Det är också den grupp där störst andel hämtar ut antidepressiv medicin.

Trots att psykisk ohälsa bland äldre är så pass vanligt, uppmärksammas det inte tillräckligt av vare sig personal, äldre eller närstående. Många får därför inte rätt hjälp i rätt tid. Därför finns mycket att vinna på att arbeta förebyggande och tidigt upptäcka symtom.

Social gemenskap och socialt stöd, fysisk aktivitet, goda matvanor och meningsfullhet i vardagen är viktiga faktorer för ett hälsosamt åldrande och kan bidra till att förebygga psykisk ohälsa. Det är också angeläget med insatser som höjer kunskapen hos såväl vård- och omsorgspersonal som äldre och närstående, för att upptäcka riskfaktorer och stärka friskfaktorer hos äldre.

Primärvården har en viktig roll i att identifiera symtom på psykisk ohälsa och säkerställa att rätt behandling kan sättas in i rätt tid. Även äldreomsorgen är viktig för att identifiera tidiga symtom, men också för att erbjuda aktiviteter och insatser som syftar till att minska ensamhet och möjliggöra hälsosamma levnadsvanor.

Beställ publikation

Lägg i varukorg (fhm.ljungbergs.se)

Relaterad läsning

Faktablad som sammanfattar kunskapsstödet: Det är viktigt att förebygga psykisk ohälsa bland äldre

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Antal sidor: 18
Artikelnummer: 21078