Detaljhandelns utbud av livsmedel påverkar hälsa och hållbarhet

Lyssna

Detta faktablad sammanfattar resultaten från en kvalitativ undersökning om livsmedelsförsäljning i den specialiserade detaljhandeln. Undersökningen genomfördes på uppdrag av Hjärt-Lungfonden i samråd med Folkhälsomyndigheten. Resultaten bygger på djupintervjuer med konsumenter samt representanter för och leverantörer till olika butikskedjor och fokus har varit att fånga uppfattningar om livsmedelsförsäljningen hos dessa individer. I faktabladet presenterar vi även data från SCB om försäljning av livsmedel i olika typer av specialiserad detaljhandel.

Resultatet pekar på att medvetenhet och förståelse bland konsumenter och representanter för specialiserad detaljhandel verkar låg för hur utbudet och det enskilda valet kan öka risken för överkonsumtion av energitäta och näringsfattiga livsmedel och att synen på hälsa kopplat till utbud och försäljning av ätbara produkter behöver stärkas som en del av hållbarhetsarbetet. Resultatet visar även att det behövs förebilder för att åstadkomma en förändring samt att möjligheten att kunna göra hälsosamma val i detaljhandeln bör stimuleras på olika sätt.

Rapporten är en del av ett regeringsuppdrag om att ta fram förslag på nationella mål, indikatorer och insatsområden som ska ge en inriktning för arbetet med hållbar och hälsosam livsmedelskonsumtion.

Relaterad läsning

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Antal sidor: 5
Artikelnummer: 23185