Elevhälsans arbete med sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) – En kartläggande litteratur- och intervjustudie

Lyssna

Den här rapporten handlar om elevhälsans arbete med att främja sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) samt förebygga hiv och sexuellt överförbara infektioner (STI). Rapporten visar att SRHR är ett angeläget område för elevhälsan men att det finns oklarheter kring roller och mandat och varierande kunskap i ämnet. Samtidigt visar studien att SRHR är ett viktigt område för unga och att elevhälsan på olika vis arbetar med området. SRHR-frågor kan ingå i både skolsköterskors hälsobesök och skolkuratorers stödjande samtal, men formerna för detta ser mycket olika ut. Intervjustudien visar också att det varierar ifall skolkuratorer och skolsköterskor aktivt medverkar i lärares undervisning om sexualitet, samtycke och relationer.

Rapporten baseras en kartläggande litteraturstudie och en intervjustudie med 33 skolsköterskor, skolkuratorer, enhetschefer för elevhälsan samt rektorer. Syftet med studien är att kartlägga elevhälsans arbete med att främja SRHR och förebygga hiv och STI.

Elevhälsan har en unik möjlighet att nå unga genom hälsofrämjande och förebyggande arbete inom SRHR-området. Elevhälsoarbetet regleras i skollagen (2010:800) som anger att elevhälsan ska stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål. Den ska främst vara hälsofrämjande och förebyggande och omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. Elevhälsans arbete ska bedrivas på individ-, grupp- och skolenhetsnivå och ske i samverkan med lärare och övrig personal. Elevhälsan ska vara en del av skolans kvalitetsarbete. Vid behov ska elevhälsan samverka med hälso- och sjukvården och socialtjänsten. Skollagen fastslår också att alla elever ska erbjudas hälsobesök.

Relaterad läsning

Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR)

Webbinarium: Elevhälsans arbete med sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR)

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Artikelnummer: 23258