Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR)

Lyssna

Sexuell och reproduktiv hälsa är en förutsättning för människors allmänna hälsa. Därför är SRHR också en nödvändig del i folkhälsoarbetet. Vi har i uppdrag att stödja och utveckla samhällets arbete för att alla människor ska ha samma möjligheter till en god sexuell och reproduktiv hälsa.

Alla har rätt till en god sexuell och reproduktiv hälsa

Sexualiteten och reproduktionen påverkar de allra flesta människor genom hela livet och kan ha en stor betydelse för allmän hälsa, livskvalitet, självkänsla och personliga relationer. I Sverige har befolkningen, utifrån ett internationellt perspektiv, en god sexuell och reproduktiv hälsa. Men det finns systematiska skillnader mellan olika samhällsgrupper, och vissa grupper har en sämre sexuell och reproduktiv hälsa. Dessa skillnader i hälsa uppkommer som en konsekvens av att det finns ojämlikhet i livsvillkor och tillgång till resurser mellan olika grupper. Att förändra de förutsättningar och strukturella faktorer som påverkar hälsan är därför en grundläggande del i folkhälsoarbetet. En central princip i folkhälsoarbetet med SRHR är också att alla människor har rätt till en god sexuell och reproduktiv hälsa. Ett brett hälsofrämjande och förebyggande SRHR-arbete ökar människors möjligheter att tillgodogöra sig sina sexuella och reproduktiva rättigheter.

Syftet med SRHR-arbetet är alltså inte enbart att uppnå en så god sexuell och reproduktiv hälsa som möjligt, utan också att hälsan ska vara jämlik. Särskild vikt behöver läggas vid grupper som har sämre förutsättningar att förverkliga sina rättigheter till hälsa, och de som har eller riskerar att drabbas av ohälsa. Arbetet behöver också vara långsiktigt, systematiskt och samordnat. Vi har tagit fram en nationell SRHR-strategi som avser att visa vägen i ett sådant arbete:

Nationell strategi för SRHR

Bred definition av SRHR är grund för vårt arbete

I en rapport från 2018 föreslog Guttmacher-Lancet-kommissionen en definition av SRHR som är bredare än tidigare definitioner. Den nya definitionen speglar en framväxande samsyn på vilka tjänster, insatser och åtgärder som krävs för att tillgodose alla människors behov av sexuell och reproduktiv hälsa. Definitionen ligger till grund för vårt SRHR-arbete och lyder så här:

”Sexuell och reproduktiv hälsa är ett tillstånd av fysiskt, känslomässigt, psykiskt och socialt välbefinnande i förhållande till alla aspekter av sexualitet och reproduktion, och inte bara avsaknad av sjukdom, dysfunktion eller skada. Därför bör ett positivt förhållningssätt till sexualitet och reproduktion bekräfta den roll som njutbara sexuella relationer, tillit och kommunikation spelar för självkänslan och det allmänna välbefinnandet. Alla människor har rätt att fatta beslut om sina egna kroppar och ha tillgång till hälso- och sjukvård och andra hälsofrämjande insatser som stödjer den rätten.

För att uppnå sexuell och reproduktiv hälsa krävs erkännande av sexuella och reproduktiva rättigheter, som baseras på mänskliga rättigheter för alla att:

 • respekteras i sin kroppsliga integritet, sitt privatliv och sitt personliga självbestämmande
 • fritt få definiera sin egen sexualitet, inklusive sexuell identitet, könsidentitet och könsuttryck
 • avgöra om och när man vill vara sexuellt aktiv
 • välja sina sexualpartners
 • ha säkra och njutbara sexuella upplevelser
 • välja om, när och med vem man ska ingå äktenskap
 • avgöra om, när och hur man vill ha barn och hur många barn man vill ha
 • ha tillgång till information, resurser, tjänster och det stöd som krävs för att uppnå det ovanstående, genom hela livet, utan risk för diskriminering, tvång, utnyttjade eller våld.”

Guttmacher-Lancet-kommissionen är ett internationellt samarbete bestående av experter från 16 länder. Kommissionen grundades 2016, med syftet att ta fram ett universellt ramverk som kan vägleda stater i arbetet med att utforma riktlinjer, tjänster och åtgärdsprogram som tar hänsyn till alla aspekter av SRHR på ett effektivt och rättvist sätt.

I rapporten från 2018 rekommenderar kommissionen också en rad insatser som ligger i linje med deras breda definition av SRHR. Det rör sig bland annat om

 • sexualundervisning i skolan
 • rådgivning om och tillgång till preventivmedel
 • vård i samband med graviditet och förlossning
 • att förebygga och behandla hiv och andra sexuellt överförbara sjukdomar.

En förkortad svensk version av kommissionens rapport "Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter för alla – Sammanfattning av Guttmacher-Lancet-kommissionens slutrapport" finns under rubriken Publikationer.

SRHR i de nationella folkhälsopolitiska målen

Folkhälsomyndigheten har tagit fram ett folkhälsopolitiskt ramverk som består av ett övergripande, nationellt mål för folkhälsopolitiken och åtta målområden. Det övergripande målet är att skapa förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen och att minska de hälsoklyftor som går att påverka.

SRHR har bäring på flera av målområdena:

Målområde 1: Tidiga livets villkor

Ramverket understryker vikten av att alla barn har goda uppväxtvillkor som stimulerar utveckling, inlärning och hälsa. Det handlar bland annat om att skapa förutsättningar för barn och unga att stärkas i sin egenmakt och integritet, etablera en positiv och ansvarsfull syn på sex och forma en identitet som inte begränsas av normer kring kön och sexualitet.

Målområde 2: Kompetens, kunskaper och utbildning

Kompetens och kunskap utvecklas genom olika former av lärande under livet och har ett starkt samband med hälsa. Tillgång till kunskap om SRHR är en förutsättning för att kunna fatta väl avvägda beslut kring sexualitet och reproduktion.

Målområde 7: Kontroll, inflytande och delaktighet

Att utsättas för diskriminering, kränkande behandling eller trakasserier kan allvarligt skada människors kontroll, inflytande och delaktighet, och därigenom försämra förutsättningarna för en god och jämlik hälsa. Sexuella och reproduktiva rättigheter handlar bland annat om rätten till kroppslig integritet och att bestämma över sin identitet och sexualitet utan risk för diskriminering, sexuella trakasserier, sexuellt våld eller stigmatisering. Att människor har jämlika och jämställda relationer och upplever egenmakt och kontroll över sina liv är en förutsättning för sexuell och reproduktiv hälsa.

Målområde 8: En jämlik och hälsofrämjande hälso- och sjukvård

För att uppnå en god och jämlik hälsa behöver hälso- och sjukvården utgå från individens behov och möjligheter, vara jämlik och tillgänglig för alla och erbjuda hälsofrämjande, förebyggande och åtgärdande insatser av hög kvalitet. SRHR behöver vara en integrerad del i hälso- och sjukvården, eftersom sexuell och reproduktiv hälsa är grundläggande för den allmänna hälsan.

Här kan du läsa mer om de nationella folkhälsopolitiska målen:

Nationella folkhälsomål och målområden

Läs mer

Publikationer