SRHR som en del av folkhälsan

Folkhälsopolitiken i Sverige utgår från det övergripande målet om att skapa samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen och sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation. Även om hälsan i befolkningen för de allra flesta generellt är god och utvecklas positivt så finns det skillnader inom och mellan grupper och för olika folkhälsoområden. Den sexuella och reproduktiva hälsan och rättigheterna i Sverige ser olika ut för olika personer. Faktorer som kan påverka personernas upplevelser och erfarenheter kopplade till sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter är bland annat kön, ålder, sexuell identitet och utbildningsnivå. Folkhälsomyndigheten bidrar till att uppnå det folkhälsopolitiska målet genom att verka för att skapa en god och jämlik sexuell och reproduktiv hälsa i hela befolkningen. Inom ramen för detta ska myndigheten verka för kunskapsutveckling, kunskapsförmedling, nationell samordning och uppföljning inom området SRHR.