Ensamhet – förekomst, konsekvenser och åtgärder – En kartläggning

Lyssna

I denna rapport presenteras resultaten från en kartläggning av ofrivillig ensamhet. Vi har sammanställt svenska undersökningar, internationell forskning och vilka insatser och åtgärder som görs i Sverige för att motverka ensamhet.

Kartläggningen visar att ensamhet i Sverige är vanligast i yngre och äldre åldersgrupper, bland personer i ensamhushåll, personer med funktionsnedsättningar och personer som är sjukskrivna eller arbetslösa. Det finns ett tydligt samband mellan ensamhet och psykisk och fysisk ohälsa och suicidtankar, samt ökad dödlighet. Resultaten visar också att det pågår ett stort antal aktiviteter och åtgärder för att motverka ensamhet i Sverige, främst på kommunal nivå och i civilsamhällets regi. En av de vanligaste insatserna är att ordna mötesplatser med olika aktiviteter, men utvärdering av insatsers effekt behöver göras i högre grad.

Rapporten är en delredovisning av det regeringsuppdrag som Folkhälsomyndigheten har att, i samverkan med Socialstyrelsen, genomföra en kartläggning och ta fram ett förslag till en nationell strategi för att minska ofrivillig ensamhet och dess konsekvenser. Folkhälsomyndigheten kommer till slutredovisningen att identifiera effektiva insatser, analysera andra länders strategier, ta fram indikatorer för att följa utvecklingen på området, samt samverka med olika samhällsaktörer.

Rapporten vänder sig främst till politiker, beslutsfattare och handläggare på nationell, regional och lokal nivå som arbetar med frågor som berör ensamhet, sociala relationer och psykisk hälsa. Andra målgrupper finns inom civilsamhälle, näringsliv och forskning.

Relaterad läsning

Tillsammans minskar vi ofrivillig ensamhet

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Antal sidor: 50
Artikelnummer: 24065