Faktorer kopplade till suicidförsök bland unga homo- och bisexuella

Lyssna

Suicidförsök och annat suicidalt beteende är vanligt bland unga personer som identifierar sig som homosexuella, bisexuella, trans- och queerpersoner (hbtq) jämfört med heterosexuella i samma åldersgrupp. I en systematisk litteraturöversikt som Folkhälsomyndigheten sammanfattat granskas risk- och skyddsfaktorer kopplade till suicidförsök bland unga homo- och bisexuella. I kunskapssammanställningen kompletterar vi även med resultat från motsvarande svenska studier och insatser i det suicidpreventiva arbetet som har lyfts fram i forskningen.

Bladet riktar sig till beslutfattare och andra som arbetar med barns och ungas psykiska hälsa och med suicidprevention på nationell, regional och lokal nivå.

Läs mer

Folkhäslomyndighetens arbete med att förebygga självmord samt kunskap och statistik om suicid

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Antal sidor: 3
Artikelnummer: 23135