Familjecentralers betydelse för familjers hälsa och välmående – Resultat från en kartläggande litteraturöversikt

Lyssna

Detta är en kartläggande litteraturöversikt om familjecentralers betydelse för familjers hälsa och välmående. Den inkluderar nio vetenskapliga artiklar och sju texter från grå litteratur. Resultatet från litteraturöversikten visar att vårdnadshavare ser familjecentralen som en tillgänglig, trygg och välkomnande arena där barn ges lekmöjlighet. Den övergripande slutsatsen i översikten är dock att det behövs mer forskning för att kunna ge ett mer heltäckande och generellt svar på hur familjecentralers arbete påverkar barns och familjers hälsa, inte minst fler studier om familjecentraler av nordisk modell.

Rapporten är ett kunskapsunderlag som riktar sig till personal på familjecentraler, forskare samt beslutsfattare och tjänstemän på lokal, regional och nationell nivå som arbetar för de små barnens hälsa, livsvillkor och levnadsvanor.

Relaterad läsning

Familjecentraler och familjecentralsliknande verksamheter

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Artikelnummer: 24026