Familjecentraler och familjecentralsliknande verksamheter

Lyssna

På familjecentralen bedrivs ett hälsofrämjande och förebyggande arbete med fokus på de små barnens villkor. Flera verksamheter är samlokaliserade på familjecentralen och arbetar i samverkan för barn, blivande föräldrar, föräldrar och andra viktiga vuxna runt barnet.

Vad är en familjecentral eller familjecentralsliknande verksamhet?

Utgångspunkten är att barnhälsovård är samlokaliserad med minst ytterligare en verksamhet. Familjecentralen består av fyra parter: mödrahälsovård, barnhälsovård, öppen förskola och socialtjänstens förebyggande verksamhet. Den familjecentralsliknande verksamheten består av två eller tre av parterna, barnhälsovård och minst en kommunal verksamhet i form av öppen förskola eller socialtjänstens förebyggande verksamhet. Även barnmorskemottagning kan ingå i den familjecentralsliknande verksamheten.

Mer om familjecentraler

  • Familjecentralers betydelse för familjers hälsa och välmående

    Vårdnadshavare ser familjecentralen som en tillgänglig, trygg och välkomnande arena där de kan dela erfarenheter och få stöd och barnen ges möjlighet att leka. Den övergripande slutsatsen i en rapport om familjecentralers betydelse för familjers hälsa är dock att det behövs mer forskning, inte minst fler studier om familjecentraler av nordisk modell.

  • Kartläggning av familjecentraler och familjecentralsliknande verksamheter

    Folkhälsomyndigheten har tillsammans med Socialstyrelsen haft i uppdrag att kartlägga familjecentraler och andra liknande verksamhetsformer. Kartläggningens resultat visar att det finns behov av att stärka verksamhetsformerna.