Folkhälsa i de regionala utvecklingsstrategierna – En innehållsanalys av de 21 regionala utvecklingsstrategierna

Lyssna

I vår analys av innehållet i de 21 regionala utvecklingsstrategierna ser vi stora möjligheter att finna synergier och kopplingar mellan folkhälsa och en rad av de områden som hanteras i strategierna. Exempelvis har vi funnit att det nationella folkhälsopolitiska målet uppmärksammas i de flesta av strategierna. Dessutom har alla åtta målområden i den nationella folkhälsopolitiken bäring på och överlappar innehållet i strategierna.

Hur folkhälsa skildras och hanteras skiljer sig samtidigt åt mellan olika utvecklingsstrategier. En central skiljelinje går vid om frågan ingår i strategiernas målstrukturer. När den gör det hanteras också folkhälsa överlag på ett mer ingående och integrerat sätt. Då är det också ofta lättare att se kopplingen till den nationella folkhälsopolitiken.

Samtidigt skulle kopplingen till folkhälsan och till den nationella folkhälsopolitiken kunna stärkas och uttalas tydligare i strategierna. Det skulle förtydliga att hälsan i befolkningen är en drivande kraft för en hållbar samhällsutveckling. En större tydlighet kan i sin tur också underlätta arbetet med att nå målen för folkhälsopolitiken och den regionala utvecklingspolitiken både nationellt och regionalt.

Rapportens resultat och slutsatser kan vara värdefulla både för aktörer på regional nivå och andra berörda myndigheter som arbetar med en hållbar regional utveckling eller med folkhälsa.

Relaterad läsning

Folkhälsa i regional utvecklingspolitik

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Antal sidor: 49
Artikelnummer: 23235