Folkhälsoarbetet i Sverige – En nationell kartläggning av kommuners, regioners och länsstyrelsers folkhälsoarbete 2022–2023

Lyssna

Denna kartläggning visar att folkhälsa inte är ett samlat kunskapsområde och att folkhälsoarbetet skiljer sig åt mellan olika kommuner, regioner och länsstyrelser. Rapporten ger därmed kunskap om förutsättningar för lokalt och regionalt folkhälsoarbete.

I rapporten redovisas hur kommuner, regioner och länsstyrelser arbetar med folkhälsoarbete i Sverige. Det handlar om organisatoriska förutsättningar, hur folkhälsoarbetet styrs, relevanta aktörer och hur de samverkar om folkhälsofrågor, samt vilka behov av stöd som önskas.

Kunskapen är viktig i myndighetens arbete att samordna och stödja det nationella folkhälsoarbetet. Ett samordnat och effektivt arbete bidrar till att uppnå det övergripande folkhälsopolitiska målet om att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor, för hela befolkningen och sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation.

Relaterad läsning

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Antal sidor: 77
Artikelnummer: 23196